Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSchindlerová, Vladimíracs
dc.contributor.authorŠtěpánová, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:58:42Z
dc.date.available2012-07-11T07:58:42Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93662
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na optimalizaci skladových zásob ve společnosti LIFTCOMP a.s. a na vytvoření evidence zbytkových plechů. V úvodu práce je popsána teorie logistiky skladování, následně je uvedena charakteristika podniku. V další kapitole se věnuji současnému stavu skladování a evidenci ve firmě. Následuje navržení způsobu evidování plechů a evidenčních softwarů. Problémem v tomto podniku je, že není zavedená evidence zbytkových plechů. Proto je evidence v práci rozebrána a jsou zde uvedené vlastní návrhy řešení. Ve společnosti jsem doporučila zavést evidenci pomocí čárových kódů a využití evidenčního softwaru ERP. V závěru je vyhodnocení nejvhodnějších variant a shrnutí celé diplomové práce.cs
dc.description.abstractMaster thesis is focused on optimizing inventory in the company and LIFTCOMP a.s. and the creation of residual registration plates. The introduction describes the tvory of logistics storage, then the company is listed characteristics. The next chapter is devoted to the current state of storage and recording in the company. Followin gregistration of the design sheets and accounting software. The problem in this business is that there is no established evidence of residual metal. Therefore, the evidence analyzed in the work described here and their own suggestions. In the company I recommended to introduce evidence using bar codes and use of ERP software registration. In conclusion, evaluate the most alternatives and summary of the thesis.en
dc.format.extent4971818 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDiplomovács
dc.subjectoptimalizacics
dc.subjectplechůcs
dc.subjectERPcs
dc.subjectMasteren
dc.subjectoptimizingen
dc.subjectplatesen
dc.subjectERPen
dc.titleOptimalizace skladových zásobcs
dc.title.alternativeOptimization of Inventoryen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGregušová, Markétacs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.contributor.consultantKlus, Zdeněkcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSTE638_FS_N2301_2303T002_10_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam