Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLesňák, Michalcs
dc.contributor.authorJeško, Radekcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:02Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:02Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94218
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřícími metodami založenými na povrchových plasmonech (SPR) a jejím úkolem je ukázat principy v současné době používaných SPR měřících metod a také uvést výsledky naměřené pomocí SPR pro kapalné vzorky a magneticky aktivní tenké vrstvy s důrazem na vývoj senzoru magnetického pole na magneto – optickém principu. V teoretické části jsou vysvětleny principy a pojmy používané v souvislosti s povrchovými plasmony, jako evanescentní vlna nebo povrchový plasmon, a je zde uveden souhrn měřících metod a vlastností povrchových plasmonů, které jsou při měřeních využívány. Praktická část obsahuje vypracované modely struktur pro excitaci povrchových plasmonů, jsou zde popsána dvě zařízení, na kterých byly prováděny měření a rovněž jsou zde uvedeny výsledky těchto měření.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the measurement methods based on surface plasmon resonance (SPR) and its task is to demonstrate the principles currently used in SPR measurement methods and also indicate the results measured by SPR for liquid samples and magnetically active thin films with emphasis on the development of the magnetic field sensor on magneto - optical principle. Theoretical section explains the principles and concepts used in connection with surface plasmons, as evanescent wave or surface plasmon, and there is a summary of measurement methods and properties of surface plasmons, which are used in measurements. The practical section consists of a model structures which has been made for excitation of surface plasmons, there are described two devices in which measurements were carried out and also there are the results of this measurements.en
dc.format.extent11142447 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectevanescentní vlnacs
dc.subjectmagneto – optické SPR měřenícs
dc.subjectmagneto – optický SP efektcs
dc.subjectexcitace povrchových plasmonů (SPR)cs
dc.subjectoptické vlnovodycs
dc.subjectpovrchový plasmoncs
dc.subjectSPR biosenzorycs
dc.subjectSPR měřenícs
dc.subjecttenké vrstvycs
dc.subjectYehův maticový formalismuscs
dc.subjectzeslabená totální reflexecs
dc.subjectattenuated total reflectionen
dc.subjectevanescent waveen
dc.subjectmagneto – optic SP effecten
dc.subjectmagneto – optic SPR measurementen
dc.subjectoptical waveguidesen
dc.subjectsurface plasmonen
dc.subjectsurface plasmon resonance (SPR)en
dc.subjectSPR biosensorsen
dc.subjectSPR measurementen
dc.subjectthin layersen
dc.subjectYeh matrix formalism.en
dc.titleMěřící metody založené na povrchových plasmonechcs
dc.title.alternativeMeasuring methods based on surface plasmonen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVlček, Jaroslavcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department516 - Institut fyzikycs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisJES0009_USP_B3942_3942R001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam