Bydlení elit, Ostrava. Stabilizace a lokalizace globálních elit.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94544

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kiszka, Josef cs
dc.contributor.author Hladký, Daniel cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:38Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:38Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94544
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá bydlením elit v Ostravě. Mobilita a globalizace se v této společenské vrstvě projevuje primárně na způsobu života a bydlení. Tato práce řeší umístění elit v rámci regionu a posílení sociálních vazeb v kontextu městské struktury. Určení vhodného charakteru bydlení pro následující roky, který by podporoval pozici jednotlivých zástupců finančních a také intelektuálních elit v rámci sociálního prostředí města. Navržené objekty splňují primární požadavky jednotlivých zástupců této třídy a dávají jim možnost se plně rozvíjet v kontaktu se zbývající částí společností. Upevnění a zakořenění elit, je nezbytně důležité pro správný vývoj města a sílu celé jeho společenské struktury. cs
dc.description.abstract This diploma work deals with housing of elites in Ostrava. Mobility andglobalization manifests itself in this social group primarily in the way of life and living. This work addresses the location of the elites in the region and strengthening of social ties in the context of urban structure. Designation of the suitable charakter of housing for the following years, which would support the position of individual representatives of the financial and intellectual elites in the social environment of the city. The designed buildings meet the primary requirements of the representatives of this social class and they give them the opportunity to develop fully in touch with the rest of the society. Mounting and rooting of elites is essential for proper development and strength of whole en
dc.format 64 l. : il. cs
dc.format.extent 8751845 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject elity finanční a intelektuální, privilegia, mobilita, bezpečí, exkluse, kolektivní prostorová segregace, suburbia, sídelní kaše, single-use zoning, rat race odpovědnost a příklad, sociální koheze, prostor veřejný a soukromý, kompaktní město cs
dc.subject elite financial and intellectual, privilege, mobility, safety, exclude, collective spatial segregation, suburbia, urban sprawl, single-use zoning, rat race responsibility and example, social cohesion, space public and private, compact city en
dc.title Bydlení elit, Ostrava. Stabilizace a lokalizace globálních elit. cs
dc.title.alternative Housing Elites, Ostrava. Stabilization and localization of the global elite. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201201571 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Mikulášek, David cs
dc.date.accepted 2012-06-07 cs
dc.thesis.degree-name Ing. arch. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis HLA245_FAST_N3502_3501T011_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HLA245_FAST_N3502_3501T011_2012.pdf 8.346Mb PDF View/Open
HLA245_FAST_N3502_3501T011_2012_priloha.pdf 13.66Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics