Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKiszka, Josefcs
dc.contributor.authorHladký, Danielcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:38Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:38Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94544
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá bydlením elit v Ostravě. Mobilita a globalizace se v této společenské vrstvě projevuje primárně na způsobu života a bydlení. Tato práce řeší umístění elit v rámci regionu a posílení sociálních vazeb v kontextu městské struktury. Určení vhodného charakteru bydlení pro následující roky, který by podporoval pozici jednotlivých zástupců finančních a také intelektuálních elit v rámci sociálního prostředí města. Navržené objekty splňují primární požadavky jednotlivých zástupců této třídy a dávají jim možnost se plně rozvíjet v kontaktu se zbývající částí společností. Upevnění a zakořenění elit, je nezbytně důležité pro správný vývoj města a sílu celé jeho společenské struktury.cs
dc.description.abstractThis diploma work deals with housing of elites in Ostrava. Mobility andglobalization manifests itself in this social group primarily in the way of life and living. This work addresses the location of the elites in the region and strengthening of social ties in the context of urban structure. Designation of the suitable charakter of housing for the following years, which would support the position of individual representatives of the financial and intellectual elites in the social environment of the city. The designed buildings meet the primary requirements of the representatives of this social class and they give them the opportunity to develop fully in touch with the rest of the society. Mounting and rooting of elites is essential for proper development and strength of wholeen
dc.format64 l. : il.cs
dc.format.extent8751845 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelity finanční a intelektuální, privilegia, mobilita, bezpečí, exkluse, kolektivní prostorová segregace, suburbia, sídelní kaše, single-use zoning, rat race odpovědnost a příklad, sociální koheze, prostor veřejný a soukromý, kompaktní městocs
dc.subjectelite financial and intellectual, privilege, mobility, safety, exclude, collective spatial segregation, suburbia, urban sprawl, single-use zoning, rat race responsibility and example, social cohesion, space public and private, compact cityen
dc.titleBydlení elit, Ostrava. Stabilizace a lokalizace globálních elit.cs
dc.title.alternativeHousing Elites, Ostrava. Stabilization and localization of the global elite.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201201571cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMikulášek, Davidcs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameIng. arch.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisHLA245_FAST_N3502_3501T011_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam