Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHlubina, Petrcs
dc.contributor.authorKadulová, Miroslavacs
dc.date.accessioned2012-10-22T09:02:08Z
dc.date.available2012-10-22T09:02:08Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95093
dc.descriptionImport 22/10/2012cs
dc.description.abstractTato disertační práace je zaměřena na nové možnosti využití spektrální interferometrie v bíléem svěetle pro měření klíčových parametrů a disperzních charakteristik optických prvků, jako jsou dvojlomné krystaly nebo vysoce dvojlomná optická vlákna. První část se týká stručného popisu principů vedení v optických vláknech, rovnic vidových polí a disperze. Druhá část se zabývá teoretickou analýzou spektrální interference na výstupu dvojlomnného optického prvku. Dvojlomné optické vlákno je uvažováno rovněž v tandemovém uspořádání s Michelsonovým interferometrem. Ve třetí části jsou prezentov ány a diskutovány výsledky měření. Všechny popsané metody jsou založeny na vyhodnocování spektrální interference řádné a mimořádné vlny šířící se krystalem nebo polarizačních vidů vedených optickým vláknem, s využitím buď jednoduché experimentální sestavy se zkoumaným prvkem umístěným mezi polarizátorem a analyzátorem, nebo dvojlomného optického vlékna v kombinaci s Michelsonovým nebo Machovým-Zehnderovým interferometrem. Prezentované metody jsou vhodné pro měření disperze fázového a skupinového dvojlomu krystalů a optických vláken, resp. chromatick é disperze polarizačních vidů, včetně vlnové délky nulové chromatické disperze, dvojlomných optických vláken.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on new possibilities of using white-light spectral interferometry for measurement of the key parameters and dispersion characteristics of optical components, such as birefringent crystals or highly birefringent optical fibers. In the first part the basic guiding principles in optical fibers, mode field equations and dispersion are summarized. The second part of the thesis deals with a theoretical analysis of a spectral interference at the output of a dispersive birefringent optical component alone. A birefringent optical fiber is also considered in a tandem configuration with a Michelson interferometer. In the third part, the experimental results are presented and discussed. All presented methods are based on processing of the spectral interference of polarized eigen waves in the crystal or polarization modes supported by the optical fiber, utilizing either a simple experimental set-up with the tested component placed between a polarizer and an analyzer or a birefringent optical fiber in combination with a Michelson or a Mach-Zehnder interferometer. The presented methods are suitable for measurement of the phase and group birefringence dispersion in crystals and fibers, the chromatic dispersion of polarization modes, including the zero-dispersion wavelength, in birefringent optical fibers, respectively.en
dc.format113 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2671460 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspektrální interferometrie, dvojlomný krystal, vysoce dvojlomné optické vlákno, vlákno zachovávající polarizaci, skupinový dvojlom, fázový dvojlom, Michelsonův interferometr, Machův-Zehnderův interferometr, skupinový index lomu, chromatická disperze, vlnová délka nulové disperzecs
dc.subjectspectral interferometry, birefringent crystal, highly birefringent fiber, polarization maintaining fiber, group modal birefringence, phase modal birefringence, Michelson interferometer, Mach-Zehnder interferometer, group effective index, chromatic dispersion, zero-dispersion wavelengthen
dc.titleMěření a modelování optických prvků a struktur.cs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201201389cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePetráček, Jiřícs
dc.contributor.refereePeřina, Jancs
dc.contributor.refereeKalus, Renécs
dc.date.accepted2012-05-17cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department010 - Děkanát FBIcs
dc.thesis.degree-programFyzikacs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná fyzikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKAD06_HGF_P1701_1702V001_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam