Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHudeček, Vlastimilcs
dc.contributor.authorČerná, Kristýnacs
dc.date.accessioned2012-10-22T09:02:17Z
dc.date.available2012-10-22T09:02:17Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95101
dc.descriptionImport 22/10/2012cs
dc.description.abstractV doktorandské disertační práci posuzuji a hodnotím rekultivační postupy, které se využívají k sanaci území postiženého předcházející činností, ponejvíce průmyslovou. Ze širokého spektra problematiky, která je v této disciplině obsažena, jsem se v práci soustředila na rekultivaci krajiny postižené hornickou činností. K získání pokud možno širšího pohledu na způsoby rekultivace jsou v práci uvedeny různé metody, jaké se používají v některých zemích světa a také metody aplikované na některých lokalitách v České republice (ČR). Kromě výběru a přehledu různých způsobů rekultivace je v práci provedeno i jejich ekonomické zhodnocení. Aby práce měla úplně konkrétní obrysy, jsou uvedeny a vyhodnoceny rekultivační aktivity firmy Gemec - Union, a.s., která se významně prezentuje v ČR. Díky pochopení vedení této firmy jsem získala řadu cenných poznatků, které lze považovat za důležité know - how, a mohla jsem je srovnat s poznatky ze zahraničí i jinými organizacemi s obdobnou činností v ČR. Z této konfrontace vyšel pozoruhodný závěr, jehož výsledky, zejména z oblasti ekonomické efektivnosti jednotlivých metod, lze jen obtížně získat z jiných tuzemských i zahraničních zdrojů. Mohou tak významně přispět k efektivnímu způsobu rekultivace pro širší okruh zájemců.cs
dc.description.abstractThe doctoral dissertation judges and evaluates reclamation practices that are used for rehabilitation of areas affected by previous activities, mainly industrial. From wide range of issues, which are contained in this discipline, I focused on reclamation of land affected by mining activities. To obtain, if possible, a wider look at methods of reclamation work are introduced the various methods which are use in some countries in abroad and the methods applied in several localities in the Czech Republic (CR). In addition to the selection and review of various methods of reclamation work performed is their economic evaluation. In work to be completely concrete, are presented and evaluated reclamation activities of the company Gemec – Union a.s., which presents significantly in the CR. By understanding the management of this company I gained valuable knowledge that can be considered as important know how, and I could compare them with the knowledge of foreign countries and other organizations with similar activities in the CR. From this confrontation came the remarkable conclusion, the results, especially from the economic efficiency of different methods can be difficult to obtain from other domestic and foreign sources. They can significantly contribute to an efficient method for reclaiming a wider range of candidates.en
dc.format98 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3471430 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrekultivace, Důl Jan Šverma v Žacléři, Prostřední Suchá, hydroosev, náklady, model ekonomické efektivnostics
dc.subjectreclamation,Mine Jan Šverma in Žacléř, Prostřední Suchá, hydroseeding ,the costst, model of economic efficiencyen
dc.titleZhodnocení sanačních metod a jejich dlouhodobé dopady na ekonomiku podniku.cs
dc.title.alternativeEvaluation of Reclamation Methods and their Long Term Impact on the Economy of Enterprise.en
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201201401cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBauer, Wiliamcs
dc.contributor.refereeBauer, Antoníncs
dc.contributor.refereeProkop, Pavelcs
dc.date.accepted2012-08-31cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostics
dc.thesis.degree-programHornictvícs
dc.thesis.degree-branchHornictvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCER412_HGF_P2111_2101V009_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam