Zhodnocení sanačních metod a jejich dlouhodobé dopady na ekonomiku podniku.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95101

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hudeček, Vlastimil cs
dc.contributor.author Černá, Kristýna cs
dc.date.accessioned 2012-10-22T09:02:17Z
dc.date.available 2012-10-22T09:02:17Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95101
dc.description Import 22/10/2012 cs
dc.description.abstract V doktorandské disertační práci posuzuji a hodnotím rekultivační postupy, které se využívají k sanaci území postiženého předcházející činností, ponejvíce průmyslovou. Ze širokého spektra problematiky, která je v této disciplině obsažena, jsem se v práci soustředila na rekultivaci krajiny postižené hornickou činností. K získání pokud možno širšího pohledu na způsoby rekultivace jsou v práci uvedeny různé metody, jaké se používají v některých zemích světa a také metody aplikované na některých lokalitách v České republice (ČR). Kromě výběru a přehledu různých způsobů rekultivace je v práci provedeno i jejich ekonomické zhodnocení. Aby práce měla úplně konkrétní obrysy, jsou uvedeny a vyhodnoceny rekultivační aktivity firmy Gemec - Union, a.s., která se významně prezentuje v ČR. Díky pochopení vedení této firmy jsem získala řadu cenných poznatků, které lze považovat za důležité know - how, a mohla jsem je srovnat s poznatky ze zahraničí i jinými organizacemi s obdobnou činností v ČR. Z této konfrontace vyšel pozoruhodný závěr, jehož výsledky, zejména z oblasti ekonomické efektivnosti jednotlivých metod, lze jen obtížně získat z jiných tuzemských i zahraničních zdrojů. Mohou tak významně přispět k efektivnímu způsobu rekultivace pro širší okruh zájemců. cs
dc.description.abstract The doctoral dissertation judges and evaluates reclamation practices that are used for rehabilitation of areas affected by previous activities, mainly industrial. From wide range of issues, which are contained in this discipline, I focused on reclamation of land affected by mining activities. To obtain, if possible, a wider look at methods of reclamation work are introduced the various methods which are use in some countries in abroad and the methods applied in several localities in the Czech Republic (CR). In addition to the selection and review of various methods of reclamation work performed is their economic evaluation. In work to be completely concrete, are presented and evaluated reclamation activities of the company Gemec – Union a.s., which presents significantly in the CR. By understanding the management of this company I gained valuable knowledge that can be considered as important know how, and I could compare them with the knowledge of foreign countries and other organizations with similar activities in the CR. From this confrontation came the remarkable conclusion, the results, especially from the economic efficiency of different methods can be difficult to obtain from other domestic and foreign sources. They can significantly contribute to an efficient method for reclaiming a wider range of candidates. en
dc.format 98 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 3471430 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject rekultivace, Důl Jan Šverma v Žacléři, Prostřední Suchá, hydroosev, náklady, model ekonomické efektivnosti cs
dc.subject reclamation,Mine Jan Šverma in Žacléř, Prostřední Suchá, hydroseeding ,the costst, model of economic efficiency en
dc.title Zhodnocení sanačních metod a jejich dlouhodobé dopady na ekonomiku podniku. cs
dc.title.alternative Evaluation of Reclamation Methods and their Long Term Impact on the Economy of Enterprise. en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201201401 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bauer, Wiliam cs
dc.contributor.referee Bauer, Antonín cs
dc.contributor.referee Prokop, Pavel cs
dc.date.accepted 2012-08-31 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnosti cs
dc.thesis.degree-program Hornictví cs
dc.thesis.degree-branch Hornictví cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis CER412_HGF_P2111_2101V009_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CER412_HGF_P2111_2101V009_2012.pdf 3.310Mb PDF View/Open
CER412_HGF_P2111_2101V009_2012_priloha.pdf 7.421Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics