Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorValíček, Jancs
dc.contributor.authorSzarková, Veronikacs
dc.date.accessioned2012-10-22T09:02:18Z
dc.date.available2012-10-22T09:02:18Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95105
dc.descriptionImport 22/10/2012cs
dc.description.abstractPráce je zaměřena na hodnocení kvality povrchu plechů vytvořených podélným válcováním za studena. Jedná se o hodnocení topografie povrchů plechů z nízkouhlíkové oceli, hlubokotažné oceli řady KOHAL o jakosti 697, IF oceli bez intersticií o jakosti 007, mikrolegované oceli o jakosti 676 a refosforizované oceli o jakosti 665. Topografie povrchu válcovaných plechů byla měřena kontaktním drsnoměrem SurfTest SJ 401 od firmy Mitutoyo a optickým profilometrem Micro Prof FRT (Fries Research & Technology GmbH). Způsob hodnocení je založen na porovnání výškových parametrů profilu povrchů s technologickými parametry laboratorní válcovací stolice DUO 210 SVa. Technologickými parametry jsou válcovací síla Froll, absolutní úběr materiálu Dh a otáčky válců nroll a jiné. Tyto technologické parametry ovlivňují válcovací proces a rovněž i kvalitu povrchu válcovaného plechu. Kvalita povrchu je velmi důležitá jak pro výrobce, tak i pro zákazníka. Je tudíž důležité mít dobrou znalost vztahu mezi kvalitativním stavem válcovaného materiálu a technologickými parametry jeho zpracování. Na základě teoretických znalostí byl vyvinut nový postup pro stanovení hlavních technologických parametrů válcovací stolice. Hlavní rozdíl mezi předkládaným návrhem a současnými metodami výpočtu je následující: návrh je založen na znalosti deformačních vlastností materiálů, napěťově-deformačních stavů a na úběru v různých fázích válcování. Současné postupy naopak vycházejí ze statických výpočtů pomocí geometrie systému. Jde o parametry pracovního válce a okamžitou tloušťku plechu v mezeře mezi válci. Výpočty však nerespektují skutečné napěťově-deformační vlastnosti materiálu válcovaných plechů při dané rychlosti válců a vzhledem k válcovací síle a absolutního úběru. Návrh se zabývá vyváženým systémem: materiál - absolutní úběr - válcovací síla - válcovací rychlost. Tento postup umožňuje dosáhnout významného zvýšení provozní výkonnosti a zvýšení kvality procesu válcování.cs
dc.description.abstractThis work is focused on surface roughness evaluation of sheets produced by longitudinal cold rolling process. This is concerned with the evaluation of surface topography of low carbon, deep drawing steel sheet of type KOHAL 697, interstitials free steel, microalloyed and refosforised steel. The surface topography of rolled sheets was measured using a contact profilometer Mitutoyo SurfTest SJ 401 and optical profilometer MicroProf FRT (Fries Research & Technology GmbH). A method of evaluation is based on comparison of surface profile height parameters of steel sheets with the technological parameters of the rolling mill DUO 210 SVa. The technological parameters are as follows: rolling force Froll, absolute rolling reduction in thickness Dh, number of revolutions of the rolls nroll and others. All these technological parameters have an impact both on the rolling process and the surface quality of rolled sheet. The surface quality is very important from both manufacturer's and customer's point of view. It is therefore important to have a great knowledge of the relationship between qualitative aspects of the rolled material and technological parameters of treatment. Based on theoretical knowledge, it has been developed a new procedure for determining the main technological parameters of rolling mill. The main difference between the current and proposed method of calculating is as follows: the proposed method is based on knowledge of deformation properties of materials, it also requires knowledge of the state of stress and strain as well as knowledge of the reduction in thickness at different stages of rolling process. Existing methods are based on static calculations using geometry relationships in rolling. This is related to parameters of the working roll and instantaneous sheet thickness in the roll gap. However, the calculations do not respect the true stress-strain characteristics of material of rolled sheets at a certain speed of rolls and rolling force and absolute rolling reduction. The proposal deals with the well - balanced system - material - absolute rolling reduction - rolling force- rolling speed. This enables to significantly increase operational efficiency and quality improvement of the rolling process.en
dc.format105 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent15438634 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttopografie povrchu, drsnost povrchu, podélné válcování za studena, hlavní technologické parametry, válcovací síla, absolutní úběr, automatizacecs
dc.subjectsurface topography, surface roughness, longitudinal cold rolling, determining the main technological parameters, rolling force, absolute rolling reduction, automationen
dc.titleIdentifikace vztahu topografie povrchu materiálu k technologickému procesu.cs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201201393cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVítečková, Milušecs
dc.contributor.refereeVlado, Martincs
dc.contributor.refereeOhlídal, Miloslavcs
dc.date.accepted2012-08-29cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchAutomatizace technologických procesůcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSZA036_HGF_P2102_3902V010_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam