Identifikace vztahu topografie povrchu materiálu k technologickému procesu.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95105

Show simple item record


dc.contributor.advisor Valíček, Jan cs
dc.contributor.author Szarková, Veronika cs
dc.date.accessioned 2012-10-22T09:02:18Z
dc.date.available 2012-10-22T09:02:18Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95105
dc.description Import 22/10/2012 cs
dc.description.abstract Práce je zaměřena na hodnocení kvality povrchu plechů vytvořených podélným válcováním za studena. Jedná se o hodnocení topografie povrchů plechů z nízkouhlíkové oceli, hlubokotažné oceli řady KOHAL o jakosti 697, IF oceli bez intersticií o jakosti 007, mikrolegované oceli o jakosti 676 a refosforizované oceli o jakosti 665. Topografie povrchu válcovaných plechů byla měřena kontaktním drsnoměrem SurfTest SJ 401 od firmy Mitutoyo a optickým profilometrem Micro Prof FRT (Fries Research & Technology GmbH). Způsob hodnocení je založen na porovnání výškových parametrů profilu povrchů s technologickými parametry laboratorní válcovací stolice DUO 210 SVa. Technologickými parametry jsou válcovací síla Froll, absolutní úběr materiálu Dh a otáčky válců nroll a jiné. Tyto technologické parametry ovlivňují válcovací proces a rovněž i kvalitu povrchu válcovaného plechu. Kvalita povrchu je velmi důležitá jak pro výrobce, tak i pro zákazníka. Je tudíž důležité mít dobrou znalost vztahu mezi kvalitativním stavem válcovaného materiálu a technologickými parametry jeho zpracování. Na základě teoretických znalostí byl vyvinut nový postup pro stanovení hlavních technologických parametrů válcovací stolice. Hlavní rozdíl mezi předkládaným návrhem a současnými metodami výpočtu je následující: návrh je založen na znalosti deformačních vlastností materiálů, napěťově-deformačních stavů a na úběru v různých fázích válcování. Současné postupy naopak vycházejí ze statických výpočtů pomocí geometrie systému. Jde o parametry pracovního válce a okamžitou tloušťku plechu v mezeře mezi válci. Výpočty však nerespektují skutečné napěťově-deformační vlastnosti materiálu válcovaných plechů při dané rychlosti válců a vzhledem k válcovací síle a absolutního úběru. Návrh se zabývá vyváženým systémem: materiál - absolutní úběr - válcovací síla - válcovací rychlost. Tento postup umožňuje dosáhnout významného zvýšení provozní výkonnosti a zvýšení kvality procesu válcování. cs
dc.description.abstract This work is focused on surface roughness evaluation of sheets produced by longitudinal cold rolling process. This is concerned with the evaluation of surface topography of low carbon, deep drawing steel sheet of type KOHAL 697, interstitials free steel, microalloyed and refosforised steel. The surface topography of rolled sheets was measured using a contact profilometer Mitutoyo SurfTest SJ 401 and optical profilometer MicroProf FRT (Fries Research & Technology GmbH). A method of evaluation is based on comparison of surface profile height parameters of steel sheets with the technological parameters of the rolling mill DUO 210 SVa. The technological parameters are as follows: rolling force Froll, absolute rolling reduction in thickness Dh, number of revolutions of the rolls nroll and others. All these technological parameters have an impact both on the rolling process and the surface quality of rolled sheet. The surface quality is very important from both manufacturer's and customer's point of view. It is therefore important to have a great knowledge of the relationship between qualitative aspects of the rolled material and technological parameters of treatment. Based on theoretical knowledge, it has been developed a new procedure for determining the main technological parameters of rolling mill. The main difference between the current and proposed method of calculating is as follows: the proposed method is based on knowledge of deformation properties of materials, it also requires knowledge of the state of stress and strain as well as knowledge of the reduction in thickness at different stages of rolling process. Existing methods are based on static calculations using geometry relationships in rolling. This is related to parameters of the working roll and instantaneous sheet thickness in the roll gap. However, the calculations do not respect the true stress-strain characteristics of material of rolled sheets at a certain speed of rolls and rolling force and absolute rolling reduction. The proposal deals with the well - balanced system - material - absolute rolling reduction - rolling force- rolling speed. This enables to significantly increase operational efficiency and quality improvement of the rolling process. en
dc.format 105 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 15438634 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject topografie povrchu, drsnost povrchu, podélné válcování za studena, hlavní technologické parametry, válcovací síla, absolutní úběr, automatizace cs
dc.subject surface topography, surface roughness, longitudinal cold rolling, determining the main technological parameters, rolling force, absolute rolling reduction, automation en
dc.title Identifikace vztahu topografie povrchu materiálu k technologickému procesu. cs
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201201393 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vítečková, Miluše cs
dc.contributor.referee Vlado, Martin cs
dc.contributor.referee Ohlídal, Miloslav cs
dc.date.accepted 2012-08-29 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Automatizace technologických procesů cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SZA036_HGF_P2102_3902V010_2012 cs

Files in this item

Files Size Format View
SZA036_HGF_P2102_3902V010_2012.pdf 14.72Mb PDF View/Open
SZA036_HGF_P2102_3902V010_2012_autoreferat.pdf 3.510Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics