Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPeško, Štefancs
dc.contributor.authorTurek, Michalcs
dc.date.accessioned2012-10-22T09:06:46Z
dc.date.available2012-10-22T09:06:46Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95117
dc.descriptionImport 22/10/2012cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá navrhováním koordinace světelných křižovatek prostřednictvím Petriho sítí a matematického aparátu spektrální analýzy max-plus algebry. V úvodu je analyzována problematika koordinace světelných křižovatek a popsán současný stav jejího řešení v České republice a v zahraničí. Následuje modelování logiky řízení izolovaných světelných křižovatek v Petriho sítích a modelování koordinace vybraných silně závislých světelných křižovatek rovnicemi max-plus algebry. V rámci konkrétních návrhů jsou také popsány použité softwarové nástroje Snoopy, Pipe2 a Scilab. Na závěr je provedeno vyhodnocení jednotlivých počítačových experimentů, formulovány vyplývající doporučení pro praxi a shrnuty vědecké přínosy práce.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the coordination of traffic lights design by Petri nets and mathematical analysis of the spectral max-plus algebra. In the introduction it is analyzed the problem of coordination of traffic lights and describes the current state of its solution in the Czech Republic and abroad. The following control logic modeling isolated traffic lights in the Petri net modeling and coordination of selected traffic lights are heavily dependent equations max-plus algebra. The specific proposals are also described software tools used Snoopy, Pipe2 and Scilab. Finally, an evaluation of all computer experiments, resulting formulated recommendations for practice and summarizes the benefits of scientific work.en
dc.format131 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1904718 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkřižovatkacs
dc.subjectkoordinacecs
dc.subjectmax-plus algebracs
dc.subjectPetriho sítěcs
dc.subjectcrossroaden
dc.subjectcoordinationen
dc.subjectmax-plus algebraen
dc.subjectPetri netsen
dc.titleModely pro koordinaci silně závislých světelných křižovatekcs
dc.title.alternativeModels for strongly dependent crossroads coordinationen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201201012cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-08-14cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisTUR099_FS_P2301_2301V003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam