Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠilhán, Josefcs
dc.contributor.authorKorcová, Karolínacs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:37:58Z
dc.date.available2012-10-30T09:37:58Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95326
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractAbstrakt Cílem bakalářské práce je vymezit a charakterizovat důsledky plynoucí z porušení obchodních závazkových vztahů. Porušení smluvních povinností je charakterizováno z pohledu dlužníka i věřitele. Jako jeden z důsledků porušení smluvních povinností je zde dle platného práva upraven úrok z prodlení, vyplívající z porušení peněžitého závazku. Úprava náhrady škody, jež vyplývá z majetkové újmy při porušení závazku. Způsob a možnosti stanovení smluvní pokuty a neméně důležitý důsledek vyplívající z podstatného nebo nepodstatného porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy. V práci je také popsán vznik a způsoby zániku obchodních závazků, a úprava a roztřídění obchodních závazkových vztahů do čtyř skupin na relativní obchody, typové obchody, kombinované obchody a kumulativní obchody, a charakterizovány jednotlivé typy smluv.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to define and characterize the consequences of violation of trade obligations. Violation of contractual obligations is characterized in terms of both the debtor and creditor. As one of the consequences of contractual obligations violation an interest on arrears is considered by the valid law. Compensation arrangements resulting from obligation violation is thought as well. The method and the possibility of establishing penalties and no less important consequence resulting from a significant or insignificant breach of contract cancellation is described. The thesis also involves the origin and ways of extinguishing obligations, and business presentation and sorting of trade obligations into four groups of relative business, type business, combined and cumulative business, and individual types of contracts are characterized..en
dc.format.extent1201684 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKlíčová slova: obchodní závazkové vztahycs
dc.subjectúrok z prodlenícs
dc.subjectsmluvní pokutacs
dc.subjectnáhrada škodycs
dc.subjectodstoupení od smlouvycs
dc.subjectbusiness obligations, interest on late payment penalty, compensation, withdrawalen
dc.titleDůsledky porušení obchodních závazkůcs
dc.title.alternativeConsequences of Business Obligations Violationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKaláb, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department119 - Katedra právacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a právo v podnikánícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKOR0025_EKF_B6208_6208R011_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam