Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostního zařízení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95638

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dudáček, Aleš cs
dc.contributor.author Bitala, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T10:01:25Z
dc.date.available 2012-10-30T10:01:25Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95638
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Vzájemné interakce plamene a plynných hasicích látek reprezentují velmi komplexní systém úzce provázaných fenoménu dynamiky tekutin, sdílení tepla a chemie hoření. Pochopení jevů uplatňujících se při těchto procesech vytváří nezbytný předpoklad pro výběr vhodných parametrů požáru a návrh algoritmu jejich vyhodnocování, který by umožnil nejen detekci vzniklého požáru, ale také monitorování jeho likvidace. Cílem disertační práce bylo ověřit možnost využití metod videodetekce plamene pro monitorování procesu hašení požáru za použití plynných hasicích látek. V teoretické části práce je proveden rozbor současných poznatků o plameni a zhodnocen aktuální stav v oblasti videodetekce požáru. Pro naplnění cíle disertační práce byla použita metoda laboratorního experimentu. V rámci laboratorního měření byla s využitím navržené a realizované experimentální sestavy prováděna měření intenzity vyzařování plamene vybraného plynného a kapalného paliva. Plamen obou typů paliv byl monitorován ve dvou různých oblastech vlnových délek spektra elektromagnetického záření při různých koncentracích plynných hasicích látek pod hodnotou minimální hasicí koncentrace v okolní atmosféře plamene. Uvedená měření byla rovněž doplněna o fotografické snímkování plamene. Výsledky z měření i informace získané snímkováním plamene byly teoreticky interpretovány a porovnány s dílčími poznatky studií jiných autorů. V závěru práce jsou poznatky experimentálního měření konfrontovány se současným stavem v oblasti metod videodetekce plamene. Tato disertační práce je příspěvkem nejen v oblasti testování současných metod videodetekce požárů, ale také v oblasti validaci nástrojů matematického modelování kombinovaných modelů chemické kinetiky a fluidní dynamiky procesů spalování. cs
dc.description.abstract Interactions between a flame and gaseous extinguishing agents represent a very complex system of closely interconnected processes of fluid dynamics, heat transfer and combustion chemistry. The understanding of phenomena participating in these processes creates a necessary precondition for the selection of suitable parameters of a fire and for the design of an algorithm for their assessment, which would enable not only the detection of the fire, but also the monitoring of its suppression. The aim of the Ph.D. thesis was to verify a possibility of employing video flame detection methods to monitor the process of fire suppression using gaseous extinguishing agents. In the theoretical part of the thesis, the analysis of current knowledge of the flame is made and the present state in the area of video fire detection is assessed. In order to accomplish the aim of the Ph.D. thesis, a laboratory experiment method was used. In the framework of laboratory measurement, measurement of the intensity of radiation of the flame of a chosen gaseous and a liquid fuel with a designed and built experimental setup was carried out. The flame of both the fuel types was monitored in two different wavelength regions of the electromagnetic radiation spectrum at various concentrations of gaseous extinguishing agents below the value of minimum extinguishing concentration in the surrounding atmosphere of the flame. The mentioned measurement was supplemented by photographic imaging of the flame. Measurement results and also information acquired by flame imaging were theoretically interpreted and compared with partial findings from studies of other authors. In the conclusion of the thesis, findings of experimental measurement are confronted with the present state in the area of video flame detection methods. This Ph.D. thesis contributes to both the testing of present video fire detection methods and the validation of tools of mathematical modelling of combined models of chemical kinetics and fluid dynamics of combustion processes. en
dc.format 151 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 9775693 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject frekvence oscilace plamene cs
dc.subject hořák cs
dc.subject minimální hasicí koncentrace cs
dc.subject plamen cs
dc.subject požár cs
dc.subject videodetekce plamene cs
dc.subject flame oscillation frequency en
dc.subject burner en
dc.subject minimum extinguishing concentration en
dc.subject flame en
dc.subject fire en
dc.subject video flame detection en
dc.title Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostního zařízení cs
dc.title.alternative Some Aspects of Fire Detection from the Point of View of Integration of Fire-Safety Equipment en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201300643 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Wild, Jan cs
dc.contributor.referee Orlíková, Kateřina cs
dc.contributor.referee Oravec, Milan cs
dc.date.accepted 2012-10-18 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Požární ochrana a bezpečnost cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis BIT01_FBI_P3908_3908V009_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BIT01_FBI_P3908_3908V009_2012.pdf 9.322Mb PDF View/Open
BIT01_FBI_P3908_3908V009_2012_autoreferat.pdf 1.870Mb PDF View/Open
BIT01_FBI_P3908_3908V009_2012_priloha.pdf 6.942Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics