Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDudáček, Alešcs
dc.contributor.authorBitala, Petrcs
dc.date.accessioned2012-10-30T10:01:25Z
dc.date.available2012-10-30T10:01:25Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95638
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractVzájemné interakce plamene a plynných hasicích látek reprezentují velmi komplexní systém úzce provázaných fenoménu dynamiky tekutin, sdílení tepla a chemie hoření. Pochopení jevů uplatňujících se při těchto procesech vytváří nezbytný předpoklad pro výběr vhodných parametrů požáru a návrh algoritmu jejich vyhodnocování, který by umožnil nejen detekci vzniklého požáru, ale také monitorování jeho likvidace. Cílem disertační práce bylo ověřit možnost využití metod videodetekce plamene pro monitorování procesu hašení požáru za použití plynných hasicích látek. V teoretické části práce je proveden rozbor současných poznatků o plameni a zhodnocen aktuální stav v oblasti videodetekce požáru. Pro naplnění cíle disertační práce byla použita metoda laboratorního experimentu. V rámci laboratorního měření byla s využitím navržené a realizované experimentální sestavy prováděna měření intenzity vyzařování plamene vybraného plynného a kapalného paliva. Plamen obou typů paliv byl monitorován ve dvou různých oblastech vlnových délek spektra elektromagnetického záření při různých koncentracích plynných hasicích látek pod hodnotou minimální hasicí koncentrace v okolní atmosféře plamene. Uvedená měření byla rovněž doplněna o fotografické snímkování plamene. Výsledky z měření i informace získané snímkováním plamene byly teoreticky interpretovány a porovnány s dílčími poznatky studií jiných autorů. V závěru práce jsou poznatky experimentálního měření konfrontovány se současným stavem v oblasti metod videodetekce plamene. Tato disertační práce je příspěvkem nejen v oblasti testování současných metod videodetekce požárů, ale také v oblasti validaci nástrojů matematického modelování kombinovaných modelů chemické kinetiky a fluidní dynamiky procesů spalování.cs
dc.description.abstractInteractions between a flame and gaseous extinguishing agents represent a very complex system of closely interconnected processes of fluid dynamics, heat transfer and combustion chemistry. The understanding of phenomena participating in these processes creates a necessary precondition for the selection of suitable parameters of a fire and for the design of an algorithm for their assessment, which would enable not only the detection of the fire, but also the monitoring of its suppression. The aim of the Ph.D. thesis was to verify a possibility of employing video flame detection methods to monitor the process of fire suppression using gaseous extinguishing agents. In the theoretical part of the thesis, the analysis of current knowledge of the flame is made and the present state in the area of video fire detection is assessed. In order to accomplish the aim of the Ph.D. thesis, a laboratory experiment method was used. In the framework of laboratory measurement, measurement of the intensity of radiation of the flame of a chosen gaseous and a liquid fuel with a designed and built experimental setup was carried out. The flame of both the fuel types was monitored in two different wavelength regions of the electromagnetic radiation spectrum at various concentrations of gaseous extinguishing agents below the value of minimum extinguishing concentration in the surrounding atmosphere of the flame. The mentioned measurement was supplemented by photographic imaging of the flame. Measurement results and also information acquired by flame imaging were theoretically interpreted and compared with partial findings from studies of other authors. In the conclusion of the thesis, findings of experimental measurement are confronted with the present state in the area of video flame detection methods. This Ph.D. thesis contributes to both the testing of present video fire detection methods and the validation of tools of mathematical modelling of combined models of chemical kinetics and fluid dynamics of combustion processes.en
dc.format151 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent9775693 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfrekvence oscilace plamenecs
dc.subjecthořákcs
dc.subjectminimální hasicí koncentracecs
dc.subjectplamencs
dc.subjectpožárcs
dc.subjectvideodetekce plamenecs
dc.subjectflame oscillation frequencyen
dc.subjectburneren
dc.subjectminimum extinguishing concentrationen
dc.subjectflameen
dc.subjectfireen
dc.subjectvideo flame detectionen
dc.titleNěkteré aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostního zařízenícs
dc.title.alternativeSome Aspects of Fire Detection from the Point of View of Integration of Fire-Safety Equipmenten
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201300643cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeWild, Jancs
dc.contributor.refereeOrlíková, Kateřinacs
dc.contributor.refereeOravec, Milancs
dc.date.accepted2012-10-18cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBIT01_FBI_P3908_3908V009_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam