Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠindler, Jiřícs
dc.contributor.authorKleinová, Věracs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:23Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:23Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109963
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractKLEINOVÁ, Věra. Bezpečnostní studie územního celku obce s rozšířenou působností Soběslav. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 53 s. Diplomová práce se zabývá bezpečnostní situací na území ORP Soběslav. Práce je členěna na tři základní oblasti. Teoretická úvodní část je zaměřena na základní údaje o ORP Soběslav a popis daného území. V praktické části práce je provedena identifikace rizik, která se v daném území vyskytují. Vyhodnocení těchto rizik bylo provedeno pomocí analýzy hodnotící rizika v území. Na základě výsledků analýzy jsou vyhodnocena nejzávažnější rizika na území ORP Soběslav. Závěrečná část obsahuje hodnocení sil a prostředků zajišťujících bezpečnost v území - využití při zdolávání mimořádných událostí v hodnoceném území v závislosti na výsledných rizicích. V neposlední řadě jsou navržena opatření pro zmírnění nejzávažnějších rizik.cs
dc.description.abstractKLEINOVÁ, Věra. A Safety Study for the Territorial Unit of Soběslav, Municipality with Extended Competence. [Diploma thesis]. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015. 53 p. This thesis deals with the safety situation in ORP Soběslav. The thesis is divided into three basic parts. Theoretical introductory part is focused on basic information about ORP Soběslav a description of the territory. In the practical part is identification of risks that occur in a scope territory. Evaluation of these risks was carried out using analysis evaluating risks on the area. Evaluated based on analyzes of the most serious risks to the field of responsible ORP Soběslav. The final part contains an assessment of the forces and means of ensuring safety in the area - use during emergency events in the evaluated area, depending on the resulting risks. On the end are proposed measures to mitigation the most serious risks.en
dc.format.extent2489408 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBezpečnost území, analýza rizik, ochrana obyvatelstvacs
dc.subjectSafety territory, risk analysis, protection of populationen
dc.titleBezpečnostní studie územního celku obce s rozšířenou působností Soběslavcs
dc.title.alternativeA Safety Study for the Territorial Unit of Soběslav, Municipality with Extended Competenceen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMaléřová, Lenkacs
dc.date.accepted2015-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKLE0014_FBI_N3908_3908T007_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam