Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVykydal, David
dc.contributor.authorTrungerová, Viktorie
dc.date.accessioned2016-11-02T12:31:05Z
dc.date.available2016-11-02T12:31:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114519
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá zdokonalováním přístupu k požadavkům zákazníka v dodavatelské společnosti. Požadavky jsou srdcem každého procesu. Popisují, co má být výsledkem procesu, co se musí udělat, nebo vlastnosti, které musí daný proces nebo výrobek mít. Většina procesů selže důsledkem neúplných, špatně sepsaných nebo překroucených požadavků. Účelem této práce je tuto problematiku rozebrat a navrhnout vhodné řešení, které by pomohly společnosti, která se zabývá výrobou výkovků pro automobilový průmysl. První část práce je teoretická a zaměřuje se na vysvětlení pojmů kvalita, management kvality, požadavky zákazníku a norem. Druhá část se zaměřuje na představení společnosti, analýzu stavu získávání požadavků od zákazníka a následné distribuci do výroby. Ve třetí části jsou rozepsána možná navržená řešení včetně jejich podrobného rozboru či doporučeného postupu. Závěr práce je již věnován samotnému zhodnocením celé bakalářské práce.cs
dc.description.abstractThis study is deal with improving access to customer requirements in supplier companies. The requirements are the heart of every process. They describe what should be the result of what must be done, or properties that have a process or product you need. Most processes fail due to incomplete, poorly written or misinterpreted requirements. The purpose of this study is to analyze this issue and propose appropriate solutions that would help the company, which deal with production of forgings for the automotive industry. The first part is theoretical and is focused on explaining the concepts of quality, quality management, customer requirements and standards. The second part is focused on the performance of the company, state analysis of getting requirments from customers and distribution to production. The third part is written about possible proposed solutions, including their detailed analysis and recommended process. The conclusion is devoted to the evaluation of this study.en
dc.format.extent1734034 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectsystém managementu kvalitycs
dc.subjectpožadavkycs
dc.subjectspecifické požadavkycs
dc.subjectodvětvové standardycs
dc.subjectqualityen
dc.subjectquality management systemen
dc.subjectrequirementsen
dc.subjectspecific requirementsen
dc.subjectindustry standardsen
dc.titleZlepšování přístupu k identifikaci a evidenci požadavků zákazníka na produktcs
dc.title.alternativeImproving Approach to Identification and Registration of Customer Requirements to Product.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMartinek, Jiří
dc.date.accepted2016-06-08
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvality
dc.contributor.consultantKedroňová, Lucie
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisTRU0040_FMMI_B3922_3902R041_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam