Show simple item record

dc.contributor.advisorRaclavská, Helena
dc.contributor.authorRaszka, Michal
dc.date.accessioned2016-11-02T15:05:01Z
dc.date.available2016-11-02T15:05:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115666
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá imisní zátěží Třinecka, a to rozdíly mezi průmyslovým zatížením, jehož největším producentem jsou Třinecké Železárny a.s., a lokálními topeništi v této oblasti. V teoretické části je charakterizována oblast Třinecka s imisní zátěží těžkých kovů, polyaromatických uhlovodíků, organického uhlíku a „black carbonu. Dále je řešena problematika zdrojů znečišťujících ovzduší v zájmovém území, a to jak průmyslových, dopravních, tak i lokálních zdrojů vytápění, které patří k významným producentům znečišťujících látek. V praktické části jsou zpracovány výsledky z lokalit Třinec a Ostrava-Poruba, které byly získány ze vzorků odebraných ZUOVA a poté analyzovány v laboratoři IGI, VŠB TU OSTRAVA, v akreditovaných laboratořích firmy ALS GLOBAL. Analýzou částic PM10 bylo prokázáno, že imise v Třinci obsahují výrazně vyšší koncentrace Mn a Pb než v Třinci-Oldřichovicích, kde byly také zjištěny nepatrně vyšší obsahy benzo[a]pyrenu, což souvisí s provozem lokálních topenišť. Koncentrace „black carbonu“ i organického uhlíku (OC) byly nepatrně vyšší v Třinci. Z výsledků měření vyplývá, že na znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji se nemalou mírou podílejí právě lokální zdroje vytápění.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the emission load of Třinec area. It is concerned especially with the difference between industrial emission producers, among them the most significant one is the Třinecké Železárny, a. s., and local stoves and fireplaces. The theoretical part of this thesis characterizes the area of Třinec and its emission load of heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons, organic carbon and black carbon. Furthermore the thesis deals with the sources of air pollution in the area of interest, especially with the industrial sources and emissions from traffic, as well as with local stoves and fireplaces that are traditionally significant producers of emissions. The practical part of this thesis processes the outcomes from the areas of Třinec and Ostrava-Poruba that were obtained from samples collected by ZUOVA and then analysed in the IGI lab, VŠB-TU Ostrava, in a credential lab ALS GLOBAL. After analysing the PM10 it was proved that the emissions in Třinec contain much higher concentration of Mn and Pb than in Třinec-Oldřichovice. In Třinec-Oldřichovice was on the other hand found slightly higher concentration of benzo[a]pyren, which relates to the usage of stoves and fireplaces. The concentrations of both black carbon and organic carbon (OC) were slightly higher in Oldřichovice than in Třinec. The result of measuring imply that the air pollution in Moravian-Silesian Region is affected largely by local stoves and fireplaces.en
dc.format55, [11] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent6546776 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPM10, těžké kovy, PAU, OC, black carbon, benzo[a]pyrencs
dc.subjectPM10, heavy metals, PAU, OC, black carbon, benzo[a]pyrenen
dc.titleImisní zátěž Třineckacs
dc.title.alternativeImmission load of Trinec areaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠtrbová, Kristína
dc.date.accepted2016-05-24
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrství
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisRAS0025_HGF_N2102_3904T005_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record