Show simple item record

dc.contributor.advisorBrychta, Josef
dc.contributor.authorKunstfeld, Jaroslav
dc.date.accessioned2017-05-12T10:16:44Z
dc.date.available2017-05-12T10:16:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117048
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá problematikou volby vhodných nástrojových držáků pro výrobu složitých dílců na CNC frézovacích strojů. Současná doba přináší masivní nasazení moderních CNC obráběcích strojů, kdy naprostá většina nově pořizovaných obráběcích strojů spadá do této kategorie. Pořízením numericky řízených strojů se zpravidla otevřou pro provozovatele nové odbytové možnosti, jak pro dodávky kvalitně obrobených dílců v případě kooperační výroby, tak při dodávkách kompletních celků. Pro zajištění optimální hospodárnosti a tedy maximální využití strojního času je nutné používat kvalitní a výkonné nástroje. Životnost především rotačních nástrojů je do značné míry také ovlivněna vlastnostmi použitých nástrojových držáků. Správná volba upínače fréz může podstatným způsobem prodloužit životnost nástroje, má vliv na jakost obrobené plochy a samozřejmě tím také na produktivitu celého výrobního uzlu. V odborné veřejnosti jsou odlišné názory na použití různých typů upínačů. Tyto názory se opírají o osobní zkušenosti a zpravidla nejsou podloženy exaktním měřením. V úvodu práce jsou popsány vlastnosti moderních nástrojových materiálů vyráběných práškovou metalurgií, včetně popisu výroby rotačních frézovacích nástrojů a jejich povlaků. Dále následuje kapitola s popisem v průmyslové praxi používaných nástrojových systémů. Na tuto kapitolu navazuje podrobnější popis termoupínačů a jejich příslušenství. V další kapitole následuje příprava experimentálního měření včetně nezbytné teorie a popisu použitých strojů a přístrojů. V poslední kapitole je uvedeno vyhodnocení naměřených dat vzhledem k použitým upínačům a dat získaných analýzou dosažené drsnosti z pohledu k akustickým projevům při obrábění a také k přínosu pro praktické využití a přínos vědecký.cs
dc.description.abstractThe submitted thesis deals with the problems of selecting appropriate tool holders for the manufacturing of complex components on CNC milling machines. The present time brings a massive application of CNC machine tools and an overwhelming majority of newly acquired machine tools fall to this category. By acquiring numerically controlled machines, operators gain new sales opportunities for supplies of both high quality machined components in the case of cooperation production and complete units. To ensure the optimum economy and thus the maximum machine time utilization it is necessary to use high quality and powerful tools. The service life of, in particular, rotating tools is to large extent influenced also by the properties of the tool holders used. The correct selection of milling fixtures can substantially extend the life of such tools, it has an influence on the quality of the machined surface and, obviously, also on the productivity of an entire production unit. The professional public have different opinions on using various types of fixtures. These opinions are based on personal experience and they are usually not supported by exact measurements. The introduction of the thesis describes the properties of modern tool materials manufactured by powder metallurgy including a description of the manufacturing of rotating milling tools and their coatings. The following chapter describes tool systems used in industrial practice. This chapter is followed by a detailed description of thermal fixtures including their accessories. The next chapter describes the preparation of experimental measurements including the necessary theory and description of the machines and instruments used. The last chapter provides an evaluation of the measured data in relation to the clamps used and data acquired by an analysis of the roughness reached in relation to acoustic signs during machining including the benefit for practical applications and for science.en
dc.format.extent6968899 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectživotnostcs
dc.subjectupínání nástrojůcs
dc.subjecttermoupínačcs
dc.subjectMachiningen
dc.subjectMillingen
dc.subjectToollifeen
dc.subjectCutting Tool Clampingen
dc.subjectThermal Fixturesen
dc.titlePorovnání živostnosti fréz upnutých v termoupínačích oproti jiným způsobům upínání nástrojůcs
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereePilc, Josefcs
dc.contributor.refereeVraštil, Mariáncs
dc.contributor.refereeDemeč, Petercs
dc.date.accepted2016-05-05
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKUN110_FS_P2346_2303V002_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record