Show simple item record

dc.contributor.advisorFilipi, Bohdan
dc.contributor.authorČermák, Michal
dc.date.accessioned2017-08-23T09:21:38Z
dc.date.available2017-08-23T09:21:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118540
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractČERMÁK, Bc. Michal. Bezpečnostní aspekty zábavné pyrotechniky. Ostrava, 2017. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 92 s. Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních aspektů zábavní pyrotechniky. Teoretická část práce se zabývá metodikou měření akustického tlaku, měření ve výbuchovém autoklávu a statistickými údaji o zraněních, způsobených zábavnou pyrotechnikou. Součástí práce jsou také výtahy z předpisů spojených s aplikací, přepravou a skladováním zábavní pyrotechniky. Praktická část popisuje rozbor, složení, vývin tlaků a rozlet zbytků vybraných vzorků při aplikaci. V závěru práce jsou vyhodnoceny získané záznamy s naměřenými hodnotami ze zkoušek a měření spolu s možnými doporučeními pro prevenci s ohledem na bezpečnost v souvislosti se zábavní pyrotechnikou.cs
dc.description.abstractČERMÁK, Bc. Michal. Safety Aspects of Entertainment Pyrotechnics. Ostrava, 2017. Diploma thesis. VŠB-TU Ostrava. 92 s. This diploma thesis deals with the safety aspects from entertainment pyrotechnics. The theoretical part deals with the methodology of measurement sound pressure, measurement in detonation autoclave and statistical data on injuries caused by entertainment pyrotechnics, the part of thesis are also lifts from the regulations associated with the application, transport and storage of entertainment pyrotechnics. The practical part describes the analysis, composition, development of pressures and flight residues of selected samples during application. In the conclusion are evaluates the obtained results with measured values from tests and measurements along with possible recommendations for prevention with, regard to safety in connection, with entertainment pyrotechnics.en
dc.format.extent6833872 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzábavní pyrotechnika, pyrotechnická náplň, pyrotechnický výrobek, akustický tlak, bezpečnostní aspektycs
dc.subjectentertainment pyrotechnics, pyrotechnics charge, pyrotechnic article, acoustic pressure, safety aspectsen
dc.titleBezpečnostní aspekty zábavné pyrotechnikycs
dc.title.alternativeSafety Aspects of Entertainment Pyrotechnicsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeThomitzek, Adam
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany
dc.contributor.consultantLepík, Petr
dc.contributor.consultantLichorobiec, Stanislav
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisCER0176_FBI_N3908_3908T006_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record