Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorAugustynek, Martin
dc.contributor.authorLaryš, Daniel
dc.date.accessioned2017-08-23T09:25:55Z
dc.date.available2017-08-23T09:25:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118994
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hodnocením efektivity ultrazvukových přístrojů v Městské nemoc-nici Ostrava za pomocí vybraných ukazatelů poměrové analýzy a grafické analýzy dat. Teore-tická část se zaobírá samotnými principy ultrazvukových přístrojů, módy těchto přístrojů, dia-gnostickými metodami, legislativou zdravotnických prostředků a také matematickým vyjádřením ekonomických dat. pro podrobnější analýzu je vytvořen souhrn využití ultrazvukových přístrojů z hlediska počtu výkonů a času. Rovněž je vytvořen souhrn všech nákladů za posledních 5 let. Analyzovaná sestava ultrazvukových přístrojů je zhodnocena z hlediska těchto ukazatelů, včet-ně hodnocení ekonomické rentability. Závěrem je vytvořen návrh nejefektivnějšího využití těch-to přístrojů za pomocí srovnání požadavků oddělení a spekter přístrojů.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with evaluation of ultrasound efficiency in the Ostrava City Hospital using selected indicators of ratio analysis and graphical analysis of data. The theoretical part deals with the principles of ultrasonic devices, the methods of these devices, diagnostic met-hods, the legislation of medical devices and also the mathematical expression of economic data. For a more detailed analysis, a summary of the use of ultrasound devices in terms of perfor-mance and time is created. Also, a summary of all costs for the last 5 years is created. The ana-lyzed ultrasonic assemblies are evaluated in terms of these indicators, including an assessment of economic profitability. In conclusion, the most efficient design of these devices is designed to help compute separation requirements and instrument spectra.en
dc.format.extent5147176 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectultrazvukcs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectDu Pontův diagramcs
dc.subjectultrasounden
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectdesignen
dc.subjectratiosen
dc.subjectDu Pont Diagramen
dc.titleHodnocení efektivity využití ultrazvukových přístrojů v Městské nemocnici Ostrava a návrh jejich nejefektivnějšího využitícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Effectiveness of the Use of Ultrasound Machines in Ostrava City Hospital and a Proposal for their most Effective Useen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMarešová, Petra
dc.date.accepted2017-06-01
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLAR0019_FEI_B2649_3901R039_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam