Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinek, Radek
dc.contributor.authorMožný, David
dc.date.accessioned2017-08-23T09:27:06Z
dc.date.available2017-08-23T09:27:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119017
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá metodami ekvalizace a jejich reálným použitím. V práci je také část zabývající se simulacemi adaptivní ekvalizace v prostředí LabVIEW. Reálné měření je realizováno na technologii komunikace ve viditelném světle (VLC). To je prováděno na dvou různých typech světelného zdroje, jeden zdroj je určen pro komunikaci uvnitř budov a druhý vně. Zdrojem světla pro vnitřní použití bylo podhledové LED svítidlo. V případě venkovní komunikace se konkrétně jedná o automobilové světlo. Perspektiva do budoucnosti, neboť by se mohly některé informace mezi vozidly přenášet právě pomocí technologie VLC. Cílem je zjistit vliv ekvalizace na komunikaci (na měřené parametry) a porovnat jej s případem, kdy ekvalizaci nebudeme používat. Další z cílů je rovněž porovnat jednotlivé adaptivní algoritmy mezi sebou a nelezení vhodného intervalu pro nastavování jejich parametrů.cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis deals with methods of equalization and their real use. The work is also part of dealing with the simulation of adaptive Equalization in LabVIEW. The real measurement is performed on technology the visble light communication (VLC). Measurement is carried out on two different types of light sources, one source is used for communications inside buildings and the other outside. The source of light for interior use was the LED ceiling light. In the case of outdoor communication specifically a light car. A Perspective for the Future, as some information could be transmitted between vehicles via VLC technology. The aim is to determine the effect of equalizing on communication (on measured parameters) and compare it with the case in which equalization will not use. One of the objectives is also to compare different adaptive algorithms among themselves and finding an appropriate interval for setting its parameters.en
dc.format.extent17360434 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEkvalizace přenosového kanálucs
dc.subjectSoftwarově definované rádiocs
dc.subjectAlgoritmus nejmenší střední kvadratické odchylky (LMS)cs
dc.subjectNormalizovaný algoritmus nejmenší střední kvadratické odchylky (NLMS)cs
dc.subjectQR-RLScs
dc.subjectLabVIEW, Komunikace ve viditelném světle (VLC)cs
dc.subjectChannel Equalizationen
dc.subjectSoftware Defined Radioen
dc.subjectLeast Mean Square (LMS)en
dc.subjectNormalised least mean squares (NLMS)en
dc.subjectRecursive Least Squares QR-RLSen
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectVisible light communications (VLC)en
dc.titleMetody ekvalizace v moderních bezdrátových digitálních komunikačních systémechcs
dc.title.alternativeEqualization Methods in Modern Wireless Digital Communication Systemsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŽídek, Jan
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační techniky
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMOZ0013_FEI_N2647_2601T013_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record