Show simple item record

dc.contributor.advisorVozňáková, Iveta
dc.contributor.authorŠnita, Radek
dc.date.accessioned2017-11-28T10:00:08Z
dc.date.available2017-11-28T10:00:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/122042
dc.description.abstractLidé již téměř dvě stě let používají ke své přepravě, ale i k přepravě dalších věcí dopravní prostředky, které jsou poháněné benzínem či naftou. Tyto paliva se vyrábějí z ropy a jejich spalováním vzniká velké množství různých druhů škodlivin. V poslední době však dochází k rapidním úbytkům světových zásob ropy, zemního plynu a uhlí a jejich vyčerpání není v nedohlednu. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout ekologičtějšího provozu a menší zátěže životního prostředí, je použití alternativních paliv, proto je podpora alternativních paliv jedním z pilířů udržitelné dopravy směřující k ekologicky i ekonomicky výhodnějším řešením. Odborníci, politici i široká veřejnost se dohadují, které z těchto alternativních paliv či alternativních pohonů je nejvhodnějším a nejudržitelnějším. Cílem této práce je tedy vyhodnocení a následné využití dat pro tvorbu modelu, který by mohl průmyslovým podnikům usnadnit rozhodování o jejich vozovém parku.cs
dc.description.abstractFor almost two hundred years, people have used petrol and diesel vehicles for their transport, but also for transporting other things. These fuels are made from petroleum and their combustion generates many different kinds of pollutants. Recently, however, there has been a rapid decline in world oil, gas and coal reserves, and their depletion is not overlooked. One way to achieve greener traffic and less environmental burden is the use of alternative fuels, so support for alternative fuels is one of the pillars of sustainable transport geared to environmentally and economically more advantageous solutions. Professionals, politicians and the general public are wondering which of these alternative fuels or alternative drives is the most appropriate and most sustainable. The aim of this thesis is therefore to evaluate and subsequently use the data to create a model that could facilitate industrial decision making on their fleet.en
dc.format116 l. : il.cs
dc.format.extent8265669 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectalternativní palivacs
dc.subjectCNGcs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectekonomikacs
dc.subjectLPGcs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectvozový parkcs
dc.subjectzemní plyncs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectalternative fuelsen
dc.subjectCNGen
dc.subjectekologyen
dc.subjecteconomicsen
dc.subjectLPGen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectfleeten
dc.subjectnatural gasen
dc.subjectenvironmenten
dc.titleTechnicko-ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonů motorových vozidel v hutním podnikucs
dc.title.alternativeTechnical, Economical and Ecological Aspects of the Use of Alternative Drives of Motor Vehicles in the Metallurgical Companyen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201700736cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHótová, Renátacs
dc.contributor.refereeBail, Vladimírcs
dc.contributor.refereeZagórowska, Agatacs
dc.date.accepted2017-11-24
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programŘízení průmyslových systémůcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisSNI010_FMMI_P3925_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record