Show simple item record

dc.contributor.advisorSmetana, Bedřich
dc.contributor.authorMartiník, Ondřej
dc.date.accessioned2018-11-09T07:29:14Z
dc.date.available2018-11-09T07:29:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/133120
dc.description.abstractHlavními kritérii v oblastech optimalizace nastavení parametrů metalurgických procesů, zejména technologie odlévání a následného tuhnutí ocelí, jsou teploty fázových transformací ve vysokoteplotní oblasti: teplota likvidu (TL), teplota peritektické transformace (TP) a teplota solidu (TS). Vzhledem k technologickému i ekonomickému významu znalosti přesných teplot fázových transformací je stále věnována značná pozornost metodám jejich stanovení. Existují dva přístupy, tradiční experimentální metody, nejčastěji zastoupeny metodami termické analýzy a teoretické metody využívající ICT. V rámci předkládané disertační práce byla provedena rešerše literárních poznatků zabývajících se problematikou termické analýzy s ohledem na získávání TL, TP a TS. Byla získána originální experimentální data (TL, TP a TS) 18 vzorků ocelí metodami Diferenční termické analýzy a Přímé termické analýzy. Získaná experimentální data byla vyhodnocena a byl proveden výpočet průměru, směrodatné odchylky a variačního koeficientu. Na základě získaných údajů bylo zjištěno, že metody diferenční a přímé termické analýzy jsou nastaveny správně a výsledky jsou reprodukovatelné a porovnatelné. Výsledky termické analýzy vykazují vysokou míru konzistence a nízkou variabilitu. Byl proveden výpočet TL, TP a TS s využitím empirických modelů, a byl také proveden jejich výpočet v software Thermo-Calc metodou CALPHAD a v software InterDendritic Solidification metodou Phase Field. Vypočítaná data byla verifikována, konfrontována a diskutována s daty uváděnými v dostupné literatuře. Byla ověřena jejich shoda s výpočty empirických modelů a s výpočty software. Na základě analýzy výsledků empirických modelů a jejich shody s experimentálními výsledky a výsledky software, byl vytvořen nový empirický model (NEM), určený k výpočtu teplot fázových transformací TL, TP a TS. V principu se jedná o kalkulátor, v němž jsou implementovány vybrané empirické modely v tabulkovém editoru EXCEL. Průměr výsledků těchto modelů je pak výslednou teplotou TL, TP nebo TS. Výsledky empirických modelů jsou dále statisticky analyzovány. Na základě statistické analýzy byly vyloučeny modely, které poskytovaly výsledky značně odchýlené a tím značně negativně ovlivňovaly výsledek modelu. V případě teploty peritektické transformace byl využit pouze jeden model. Výsledky NEM byly porovnány a verifikovány s výsledky experimentů, s výpočty empirických vztahů a s výpočty software. Vytvořená aplikace je jednoduchým, nízkonákladovým a spolehlivým prostředkem pro výpočet TL, TP a TS. Hlavní přínos disertační práce spočívá v získání originálních dat a rozšíření databáze termo-fyzikálních a termodynamických vlastností ocelí. Data mohou být využita pro optimální nastavení licích podmínek v oboru odlévání ocelí. Dále pak lze data využít jako vstupní data pro software, který umožňuje modelování procesů odlévání ocelí a následného tuhnutí (např. Magmasoft, Procast). Data lze využít také k úpravě databází termodynamických software. Získané nové poznatky mohou přispět k rozvoji oborů metalurgie, slévárenství a materiálového inženýrství, metod termické analýzy a fyzikálně-numerického modelování. V důsledku tedy umožní optimalizaci procesů odlévání a tuhnutí ocelí, kde je cílem získat kvalitnější a energeticky méně nákladný produkt.cs
dc.description.abstractThe key parameters, in the area of parameters optimization of metallurgical processes, in particular the technology of casting and subsequent solidification of steel, are the transformation temperatures in high temperature region: liquidus temperature (TL), peritectic transformation temperature (TP) and solidus temperature (TS). Due to the technological, and consequently economical, importance of the knowledge of correct phase transformation temperatures, significant attention is still paid to the methods of its determination. There are two main approaches, traditional experimental methods, most often represented by thermal analysis methods and theoretical methods using ICT. The dissertation thesis deals with study of TL, TP and TS. A research was performed with focus on the topic of thermal analysis, with regard to the acquisition. Original experimental data (TL, TP and TS) of 18 samples of steel were obtained by Differential Thermal Analysis and Direct Thermal Analysis methods. The obtained experimental data were evaluated and a basic statistical analysis was performed. Based on the obtained data, it was found that the differential and direct thermal analysis methods are set correctly and the results are reproducible and comparable. Thermal analysis results shows high level of consistency and low variability. The TL, TP, and TS calculations were performed using existing empirical models, obtained by research and were calculated with Thermo-Calc by CALPHAD method and with InterDendritic Solidification by Phase Field method. The calculated data has been verified, confronted and discussed with data published in literature, and its compliance with empirical models and software calculations has been verified. Based on the analysis of the empirical equations results and software and its consistency with the experimental results, the new empirical model (NEM) for the calculation of TL, TP and TS was created. Basically, it is a calculator, where selected empirical equations are implemented, all suited in the EXCEL editor. The mean value of the results is then the final temperature TL, TP or TS. The results of the empirical models are further analysed statistically and the standard deviation, variation coefficient and variation range are evaluated. Based on statistical analysis, the equations that yielded results significantly deviated and thus adversely affecting the outcome of the model, were excluded. In case of peritectic transformation temperature, only one equation was used. NEM results were compared and verified with experimental results, empirical and software calculations. The created application is a simple, low-cost and reliable mean for calculating TL, TP, and TS. The main contribution of the thesis is the acquisition of original data and the extension of the thermo-physical and thermodynamic properties of steels. The data can be used to optimize casting conditions in the steel casting industry. Furthermore, the data can be used as input data for modelling software that allows modelling of casting processes of steels and following solidification (Magmasoft, Procast) or to modify thermodynamic software databases. Acquired new knowledge can contribute to the development of metallurgy, foundry and material engineering, thermal analysis methods and physical-numerical modelling. As a result, it will enable the optimization of steel casting and solidification processes where the goal is to obtain a better and less expensive product.en
dc.format267 listů : ilustrace
dc.format.extent7993244 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectteplota likviducs
dc.subjectteplota peritektické transformacecs
dc.subjectteplota soliducs
dc.subjectocelcs
dc.subjecttermická analýzacs
dc.subjectDTAcs
dc.subjecttermodynamické modelovánícs
dc.subjectIDScs
dc.subjectThermo-Calccs
dc.subjectliquidus temperatureen
dc.subjectperitectic transformation temperatureen
dc.subjectsolidus temperatureen
dc.subjectsteelen
dc.subjectthermal analysisen
dc.subjectDTAen
dc.subjectthermodynamic modellingen
dc.subjectIDSen
dc.subjectThermo-Calcen
dc.titleTeoretické a experimentální studium teplot fázových transformací ocelícs
dc.title.alternativeTheoretical and experimental study of phase transformation temperatures of steelsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201800595
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeKameníček, Jiří
dc.contributor.refereeTaraba, Boleslav
dc.contributor.refereeLichý, Petr
dc.date.accepted2018-11-01
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodůcs
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.thesis.degree-branchChemická metalurgiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisMAR995_FMMI_P2114_2807V003_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record