Show simple item record

dc.contributor.advisorGryc, Karel
dc.contributor.authorStrouhalová, Michaela
dc.date.accessioned2019-02-08T11:39:58Z
dc.date.available2019-02-08T11:39:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/133980
dc.description.abstractPřevážná většina kovů a slitin používaných v technické praxi je vyráběna z kapalného stavu - tekutého kovu. Při výrobě oceli je nejvýznamnější fázovou přeměnou krystalizace oceli (přechod tekuté oceli z kapalného do tuhého stavu) a následný proces jejího vlastního tuhnutí. Předkládaná disertační práce se věnuje studiu fázových změn v oceli během jejího tuhnutí. Konkrétně je zaměřena na možnosti experimentálního zpřesňování teplot likvidu (TL) a solidu (TS) u reálných jakostí ocelí pomocí metody přímé termické analýzy. Znalost těchto teplot je důležitá nejen pro korektní nastavení dané technologie odlévání a tuhnutí oceli, ale rovněž pro přesné nastavení okrajových podmínek modelování průběhu tuhnutí oceli, které je velmi často využíváno pro optimalizaci moderních metalurgických procesů. Přesná znalost TL je důležitá především pro nastavení teploty přehřátí oceli před jejím odléváním. TS pak souvisí zejména s průběhem vlastního procesu tuhnutí oceli a vznikem segregací. Teplota TL a TS vymezuje šířku dvoufázového krystalizačního pásma (teplotní interval tuhnutí oceli), které je výrazným zdrojem vad v lité oceli, jež významně snižují užitné vlastnosti oceli a provozní spolehlivost finálního výrobku. Experimentální studium procesu tuhnutí oceli je jednou z možností jak eliminovat jejich možný dopad na kvalitu lité oceli a dosáhnout požadovaných vlastností oceli bez dalšího dodatečného zpracování. Metodou přímé termické analýzy na zařízení Netzsch STA 449 F3 Jupiter byly analyzovány desítky jakostí oceli (plynule odlévaných i ingotových). Na čistém standardním materiálu byla provedena řada metodických experimentů za účelem přípravy metodiky přímé termické analýzy pro podmínky studia reálných jakostí oceli a identifikace vlivu vybraných experimentálních podmínek. Rovněž byla provedena praktická implementace metody plánovaného experimentu (DOE) do systému hodnocení naměřených dat. Bylo provedeno rovněž srovnání výsledků paralelně využitých metod identifikace teplot TL a TS. Výsledkem celého procesu zpřesnění teplot likvidu a solidu byl výběr a doporučení jedné konkrétní teploty likvidu a solidu pro každou studovanou jakost oceli.cs
dc.description.abstractThe vast majority of metals and alloys used in technical practice are produced from a liquid state - a liquid metal. A most important phase transformation at steelmaking process is crystallization of steel (phase transformation of liquid steel from liquid to solid state) and process of own solidification of steel. This Ph.D. thesis deals with study of phase transformations in steel during its solidification process. Specifically, is focused on possibility of experimental refinement of liquidus (TL) and solidus (TS) temperatures of real industrially produced steel grades by the direct thermal analysis method. Knowledge of these temperatures is important not only for correct setting of the steel casting process and solidification of steel, but also for precise setting of the boundary conditions of numerical modelling of steel solidification process, which are often used to optimize modern metallurgical processes. TL is connected with superheat setting of steel before casting. TS is related with own solidification process of steel and segregation phenomena formation. TL and TS defines a width of the two-phase region (steel solidification temperature interval), which is a significant source of defects in the cast steel, which significantly reduce utility properties of cast steel and operational reliability of final steel product. Experimental study of steel solidification process is one of the ways to eliminate their possible impacts on quality of cast steel during solidification and to achieve required properties of steel without any additional treatment. Dozens of steel grades (continuously cast and cast into mould) by direct thermal analysis method on Netzsch STA 449 F3 Jupiter experimental system were analysed. A series of methodological experiments on pure standard in order to generate a methodology of direct thermal analysis methods to study real steel grades and identification of the influence of selected experimental conditions were performed. Practical implementation of the method of DOE to system of evaluation of correctness of measured data was also realized. Comparison of the results of the parallel methods used for TL and TS identification was also performed. A result of the whole process of refinement of TL and TS temperatures represent a final recommendation of one proper TL and TS temperature of each studied steel grade.en
dc.format113 listů : ilustrace
dc.format.extent4421761 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectocelcs
dc.subjectteplota likviducs
dc.subjectteplota soliducs
dc.subjecttermická analýzacs
dc.subjectplynulé odlévánícs
dc.subjectodlévání ingotůcs
dc.subjecttermodynamický softwarecs
dc.subjectsteelen
dc.subjectliquidus temperatureen
dc.subjectsolidus temperatureen
dc.subjectthermal analysisen
dc.subjectcontinuous castingen
dc.subjectingot castingen
dc.subjectthermodynamic softwareen
dc.titleStudium fázových změn v oceli během jejího tuhnutícs
dc.title.alternativeStudy of phase transformations of steel during its solidificationen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201900039
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeJonšta, Petr
dc.contributor.refereeMartínek, Ludvík
dc.contributor.refereeSaternus, Mariola
dc.date.accepted2019-01-24
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.thesis.degree-branchMetalurgická technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisSTR580_FMT_P2106_2109V036_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record