Show simple item record

dc.contributor.advisorKudělka, Miloš
dc.contributor.authorAnlauf, Tomáš
dc.date.accessioned2020-07-20T12:12:04Z
dc.date.available2020-07-20T12:12:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/140528
dc.description.abstractVícevariační sítě jsou tvořeny vrcholy a vztahy ve formě hran, ovšem dále obsahují data o těchto vrcholech a hranách ve formě atributů. Reálné sítě velmi často obsahují několik atributů a mnoho analytických úloh je závislých na analýze jak vztahů, tak i atributů. Většina metod pro analýzu se zaměřuje pouze na síťovou topologii zkonstruovanou z vícevariačních dat. Navíc jsou tyto metody omezené na určité domény a vyžadují odbornou znalost problematiky. Cílem této práce je navržení webového systému, které kombinuje známé metody pro průzkum a analýzu vícevariačních sítí, pro umožnění strukturální i vícevariační analýzy. Manuální či automatické tvorby skupin vrcholů a filtrace vrcholů na základě jejich hodnot atributů umožní uživateli získat náhled na síť a lépe jí tak porozumět. Nakonec budou prezentovány příklady analýzy datových sad, na kterých budou demonstrovány metody pro průzkum vícevariačních sítí.cs
dc.description.abstractMultivariate networks are made up of nodes and relationships in a form of links, but also data about these nodes and links as attributes. Real-world networks are often associated with several attributes a many analysis tasks depend on analyzing both, relationships and attributes. Most analysis methods are focused only on network topology contructed from multivariate data. In addition, these methods are often domain specific and require expert knowledge. The aim of this thesis is to create an web explorative tool which combines well-known methods for multivariate network exploration and analysis to enable structural and multivariate analysis. The manual or automatic creation of selections and attribute-based filtration of nodes enable the user to gain insights and understand the network better. Finally, examples of dataset analysis are presented to demonstrate the methods for multivariate network exploration.en
dc.format.extent9806015 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectvícevariační sítěcs
dc.subjectvykreslení grafucs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectvizuální analýzacs
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectmultivariate networken
dc.subjectgraph drawingen
dc.subjectinteractionen
dc.subjectvisual analysisen
dc.titleAnalýza vícevariačních sítícs
dc.title.alternativeMultivariate Network Analysisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeZehnalová, Šárka
dc.date.accepted2020-06-24
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisANL0005_FEI_N2647_2612T025_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record