Show simple item record

dc.contributor.advisorMihola, Milan
dc.contributor.authorMatůš, Sebastian
dc.date.accessioned2021-07-15T09:34:39Z
dc.date.available2021-07-15T09:34:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/144562
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu mobilních servisních robotů založených na platformě Arduino. Úvod je věnován seznámení s platformou Arduino. Jsou zde rozebrány typy desek, jejich klony a rozšiřující komponenty. Dále je rozebrán princip programování Arduino společně s ukázkou softwarového prostředí. Následuje rešerše zabývající se roboty postavenými na této platformě. Poté je platforma Arduino srovnána s vývojovými platformami, které jsou využívány pro podobné účely. Další kapitoly jsou věnovány návrhu mobilního servisního robotu založeném na platformě Arduino. Návrh byl vytvořen na základě vhodně zvolené robotické soutěže. Je zde mimo jiné popsán samotný robot, jeho rozměry, rozmístění komponent, simulace, zapojení elektroniky, volba jednotlivých komponent a programová část robotu. Poslední kapitola se zabývá podněty pro budoucí vylepšení. V závěru je celá práce zhodnocena.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the analysis of the current state of mobile service robots based on the Arduino platform. The introduction is devoted to basic information about the Arduino platform. The types of boards, their clones and extension components are mentioned here. Furthermore, the principle of Arduino programming is explained together with a demonstration of the software environment. This is followed by the research on robots built on this platform. Then the Arduino platform is compared with development platforms that are used for similar purposes. The next chapters are devoted to the design of a mobile service robot based on the Arduino platform. The design is based on a suitably chosen robotic competition. The chapters discuss the robot itself, its dimensions, placement of components, simulation, electronics connection, selection of individual components and the robot program. The last chapter is devoted to suggestions for future improvements. In the end, the whole work is evaluated.en
dc.format.extent4905542 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectmikrokontrolercs
dc.subjectservisní robotikacs
dc.subjectline followercs
dc.subjectvývojová platformacs
dc.subjectArduinoen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectservice roboticsen
dc.subjectline followeren
dc.subjectdevelopment platformen
dc.titleAnalýza současného stavu mobilních servisních robotů založených na platformě Arduinocs
dc.title.alternativeAnalysis of The Current State of Mobile Service Robots Based on The Arduino Platformen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSuder, Jiří
dc.date.accepted2021-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisMAT0400_FS_B2341_2301R013_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record