Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinek, Radek
dc.contributor.authorBystroňová, Alžběta
dc.date.accessioned2022-09-01T07:22:11Z
dc.date.available2022-09-01T07:22:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/147561
dc.description.abstractTato práce se opírá o proběhlou předklinickou studii, která navrhla použitelnost nového typu pneumatického srdečního spouštění pro zachycení zobrazení srdce. Klade si za cíl extrahovat a zhodnotit pořízený BKG signál kontaminovaný mechano-akustickou interferencí, jenž byl zaznamenán při vyšetření na magnetické rezonanci. První kapitola práce nahlíží do současné problematiky aktuálně používaných metod pro potlačení rušení v klinické praxi. V experimentální části se práce upíná na návrh neadaptivního, adaptivního či hybridního systému. Tento systém je následně testován na reálných datových záznamech pořízených dvěma pneumatickými senzory. Dosažené výsledky jsou dále zpracovány a hodnoceny dle statistických parametrů ACC, SE, PPV a F1.cs
dc.description.abstractThis work is based on a pre-clinical study that proposed the applicability of a new type of pneumatic cardiac triggering for cardiac imagining. It aims to extract and evaluate the acquired BKG signal contaminated with mechano-acoustic interference, which was recorded during magnetic resonance imaging. The first chapter looks at the current issues of currently used methods for suppressing interference in clinical practice. In the experimental part, the work focuses on the design of a non-adaptive, adaptive or hybrid system. This system is tested on real data records taken by two pneumatic sensors. The achieved results are further processed and evaluated according to the statistical parameters ACC, SE, PPV and F1.en
dc.format.extent3617536 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBalistokardiografie (BKG)cs
dc.subjectmagnetická rezonance (MR), zachycení srdcecs
dc.subjectadaptivní filtracecs
dc.subjectLMScs
dc.subjectRLScs
dc.subjectIIR filtrcs
dc.subjectpásmová propustcs
dc.subjecthybridní systémcs
dc.subjectadaptivní algoritmuscs
dc.subjectpneumatický senzorcs
dc.subjectmechanická a akustická interferencecs
dc.subjectpotlačení rušenícs
dc.subjectBallistocardiography (BCG)en
dc.subjectmagnetic resonance imaging (MRI), cardiac imaginingen
dc.subjectadaptive filtrationen
dc.subjectLMSen
dc.subjectRLSen
dc.subjectIIR filteren
dc.subjectbandpassen
dc.subjecthybrid systemen
dc.subjectadaptive algorithmen
dc.subjectpneumatic sensoren
dc.subjectmechanical and acoustical interferenceen
dc.subjectinterference suppressionen
dc.titlePotlačení mechano-akustického rušení při monitorování vitálních funkcí na bázi BKG během vyšetření v MRcs
dc.title.alternativeSuppression of Mechano-Acoustic Interference for Vital Signs Monitoring Based on BCG During MR Examinationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHanzlíková, Pavla
dc.date.accepted2022-06-03
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.contributor.consultantVilímek, Dominik
dc.contributor.consultantLádrová, Martina
dc.thesis.degree-programBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisBYS0040_FEI_N0988A060001_2022
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record