Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrejcar, Ondřejen
dc.contributor.authorJanckulík, Daliboren
dc.date.accessioned2009-09-01T06:27:03Z
dc.date.available2009-09-01T06:27:03Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73999
dc.description.abstractPráce popisuje implementaci prototypového řešení právě vyvíjeného systému. Systém patří do skupiny telemedicínských aplikací zaměřených na e-health oblast poskytování služeb. Tento systém může významně pomoci ve zefektivnění práce zdravotních sester. Systém je navržen a implementován tak, ať je možné jednoduše jej rozšířit. Trh s podobnými systémy je otevřen, protože vývoj podobných aplikací je časově náročný. Procesy ve zdravotnictví také nejsou plně zobecněny a jejich aplikace v praxi se liší s každým pracovníkem. Proto by bylo vhodné pokusit se možnou část procesů popsat tak, aby bylo možné vytvořit jednotný systém správy plánování. Systém obsahuje tři základní části. Desktopovou aplikaci určenou pro plánování, mobilní aplikaci pro zaměstnance v terénu, na kterém se z plánu vytváří historie a aplikace pro synchronizaci. Mobilní zařízení slouží jako nějaký „úkolovník“, ve kterém si zaměstnanec bude odtrhávat úkoly, které má provést, a byly předem naplánovány nadřízeným pracovníkem. Systém bude plně rozšiřitelný o další požadované funkčnosti, které souvisí oborově se systémem. Po spojení s dalšími vyvíjenými systémy je možné vytvořit rozsáhlý systém aplikací vhodných pro spravování dat pacientů. Případnou úpravou a zobecněním mechanismů se dá vytvořit aplikace použitelná pro řízení, plánování a správu zdrojů nejen v oblasti medicíny.cs
dc.description.abstractThe work describe the implementation of the prototype solution of the rightly developing system. The system belongs to the group of the tele-medical applications orientated on the e-health sphere of the supplying of the services. This system can considerably help to streamline the work of the nurses.The system is proposed and implemented so that it was simple to extend it. The market with the similar systems is opened becouse the development of the similar applications is time-consuming. The processes in the public health also aren´t fully generalised and their application in the practise differs with every employee. Therefore would be competent to try to describe possible part of the processes so that it would be possible to create single system of the administration of the projecting. The system contains three basic parts.The desktop application appointed for the projecting, the mobile application for the employees in the terrain on which from the design creates the history and the application for the synchronization. The mobile equipment serves as a task-work in which the employee will tear away the tasks which he has to do and which were in advance schemed by the superior employee. The system will be fully extendable about other required functionalities which relates departmentally with the system. After the connection with the other developing systems is possible to create extensive system of the applications which is advisable for the administration of the datas of the patients. By the prospective adaptation and the generalisation of the mechanisms is possible to create the application available for the leading, projecting and the administration of the sources not only in the sphere of the medicine.en
dc.format79, [13] l. : il.cs
dc.format.extent2399162 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject.NETcs
dc.subjectLINQcs
dc.subjectSQL databázecs
dc.subjectMicrosoft Visual Studio 2008cs
dc.subjectC#cs
dc.subjectarchitektura systémucs
dc.subjectimplementacecs
dc.subjectmobilní zařízenícs
dc.subjectbezpečnost WiFics
dc.subject.NETen
dc.subjectLINQen
dc.subjectSQL databaseen
dc.subjectMicrosoft Visual Studio 2008en
dc.subjectC#en
dc.subjectsystem architectureen
dc.subjectimplementationen
dc.subjectmobile devicesen
dc.subjectWiFi securityen
dc.titleBiomedicínský systém pro domácí péčics
dc.title.alternativeBiomedical System for Personal Healthcareen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200905362cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeMartinovič, Janen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department455 - Katedra měřicí a řídicí technikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisJAN798_FEI_N2649_2601T004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam