Biomedicínský systém pro domácí péči

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73999

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krejcar, Ondřej en
dc.contributor.author Janckulík, Dalibor en
dc.date.accessioned 2009-09-01T06:27:03Z
dc.date.available 2009-09-01T06:27:03Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73999
dc.description.abstract Práce popisuje implementaci prototypového řešení právě vyvíjeného systému. Systém patří do skupiny telemedicínských aplikací zaměřených na e-health oblast poskytování služeb. Tento systém může významně pomoci ve zefektivnění práce zdravotních sester. Systém je navržen a implementován tak, ať je možné jednoduše jej rozšířit. Trh s podobnými systémy je otevřen, protože vývoj podobných aplikací je časově náročný. Procesy ve zdravotnictví také nejsou plně zobecněny a jejich aplikace v praxi se liší s každým pracovníkem. Proto by bylo vhodné pokusit se možnou část procesů popsat tak, aby bylo možné vytvořit jednotný systém správy plánování. Systém obsahuje tři základní části. Desktopovou aplikaci určenou pro plánování, mobilní aplikaci pro zaměstnance v terénu, na kterém se z plánu vytváří historie a aplikace pro synchronizaci. Mobilní zařízení slouží jako nějaký „úkolovník“, ve kterém si zaměstnanec bude odtrhávat úkoly, které má provést, a byly předem naplánovány nadřízeným pracovníkem. Systém bude plně rozšiřitelný o další požadované funkčnosti, které souvisí oborově se systémem. Po spojení s dalšími vyvíjenými systémy je možné vytvořit rozsáhlý systém aplikací vhodných pro spravování dat pacientů. Případnou úpravou a zobecněním mechanismů se dá vytvořit aplikace použitelná pro řízení, plánování a správu zdrojů nejen v oblasti medicíny. cs
dc.description.abstract The work describe the implementation of the prototype solution of the rightly developing system. The system belongs to the group of the tele-medical applications orientated on the e-health sphere of the supplying of the services. This system can considerably help to streamline the work of the nurses.The system is proposed and implemented so that it was simple to extend it. The market with the similar systems is opened becouse the development of the similar applications is time-consuming. The processes in the public health also aren´t fully generalised and their application in the practise differs with every employee. Therefore would be competent to try to describe possible part of the processes so that it would be possible to create single system of the administration of the projecting. The system contains three basic parts.The desktop application appointed for the projecting, the mobile application for the employees in the terrain on which from the design creates the history and the application for the synchronization. The mobile equipment serves as a task-work in which the employee will tear away the tasks which he has to do and which were in advance schemed by the superior employee. The system will be fully extendable about other required functionalities which relates departmentally with the system. After the connection with the other developing systems is possible to create extensive system of the applications which is advisable for the administration of the datas of the patients. By the prospective adaptation and the generalisation of the mechanisms is possible to create the application available for the leading, projecting and the administration of the sources not only in the sphere of the medicine. en
dc.format 79, [13] l. : il. cs
dc.format.extent 2399162 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject .NET cs
dc.subject LINQ cs
dc.subject SQL databáze cs
dc.subject Microsoft Visual Studio 2008 cs
dc.subject C# cs
dc.subject architektura systému cs
dc.subject implementace cs
dc.subject mobilní zařízení cs
dc.subject bezpečnost WiFi cs
dc.subject .NET en
dc.subject LINQ en
dc.subject SQL database en
dc.subject Microsoft Visual Studio 2008 en
dc.subject C# en
dc.subject system architecture en
dc.subject implementation en
dc.subject mobile devices en
dc.subject WiFi security en
dc.title Biomedicínský systém pro domácí péči cs
dc.title.alternative Biomedical System for Personal Healthcare en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200905362 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Martinovič, Jan en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 455 - Katedra měřicí a řídicí techniky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Měřicí a řídicí technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis JAN798_FEI_N2649_2601T004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JAN798_FEI_N2649_2601T004_2009.pdf 2.288Mb PDF View/Open
JAN798_FEI_N2649_2601T004_2009_zadani.pdf 6.023Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics