Show simple item record

dc.contributor.advisorPertile, Evaen
dc.contributor.authorMolinová, Barboraen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:03:25Z
dc.date.available2009-09-01T08:03:25Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74367
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na studium polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), které patří mezi perzistentní organické polutanty s karcinogenním potenciálem, jako např. dobře známý benzo[a]pyren. Jedná se o pilotní studii, na základě které by měl být proveden podrobnější monitoring studovaného území. Vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky [anthracen (ANT), benzo[a]anthracen (BaA), benzo[k]fluoranthen (BkF), benzo[a]pyren (BaP), dibenzo[ah]anthracen (DBahA), benzo[ghi]perylen (BghiPRL) a jejich suma (∑PAHs)] jsem analyzovala v sedimentech vybraných zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku, jmenovitě Velký Loucký rybník, Barbora, a bývalém odkališti Mokroš. Laboratorní analýza vybraných zástupců PAHs byla po úpravě vzorků provedena metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorescenčním detektorem (FLD). Zjištěné hodnoty sledovaných PAHs, byly posouzeny s jejich obsahem v ovzduší.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) that belong to the group of persistent organic pollutants with a carcinogenic potential, such as the well known benzo[a]pyrene. Based on this thesis, considered as a pilot study, detailed monitoring of the areas of interest should be held. The selected polycyclic aromatic hydrocarbons [anthracene (ANT), benzo[a]anthracene (BaA), benzo[k]fluoranthene (BkF), benzo[a]pyrene (BaP), dibenzo[ah]anthracene (DBahA), benzo[ghi]perylene (BghiPRL) and the total sum of these PAHs (∑PAHs)] were analyzed in sediments from the following areas of subsidence in Karvina region – Velký Loucký rybník, Barbora and the former coal ash settling basin Mokroš. High performance liquid chromatography (HPLC) with a fluorescence detector (FLD) was applied for the laboratory analysis. The obtained values of PAHs were compared to their contents in the atmosphere.en
dc.format42, [8] l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent1042472 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpolycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)cs
dc.subjectperzistentní organické polutanty (POPs)cs
dc.subjectkarcinogennícs
dc.subjectanthracen (ANT)cs
dc.subjectbenzo[a]anthracen (BaA)cs
dc.subjectbenzo[k]fluoranthen (BkF)cs
dc.subjectbenzo[a]pyren (BaP)cs
dc.subjectdibenzo[ah]anthracen (DBahA)cs
dc.subjectbenzo[ghi]perylen (BghiPRL)cs
dc.subjectzvodnělá poklesová kotlinacs
dc.subjectodkalištěcs
dc.subjectsedimentycs
dc.subjectKarvinskocs
dc.subjectvysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)cs
dc.subjectfluorescenční detektor (FLD).cs
dc.subjectpolycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)en
dc.subjectpersistent organic pollutants (POPs)en
dc.subjectcarcinogenicen
dc.subjectanthracene (ANT)en
dc.subjectbenzo[a]anthracene (BaA)en
dc.subjectbenzo[k]fluoranthene (BkF)en
dc.subjectbenzo[a]pyrene (BaP)en
dc.subjectdibenzo[ah]anthracene (DBahA)en
dc.subjectbenzo[ghi]perylene (BghiPRL)en
dc.subjectarea of subsidenceen
dc.subjectcoal ash settling basinen
dc.subjectsedimentsen
dc.subjectKarvina regionen
dc.subjecthigh performance liquid chromatography (HPLC)en
dc.subjectfluorescence detector (FLD).en
dc.titleStudium organických polutantů ve zvodnělých poklesových kotlinách a odkalištích ve vymezeném území Karvinskacs
dc.title.alternativeStudy Organic Pollutants in Saturated Depression Basin and Sludge Bed in Determinate Territory in Karvinaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200905112cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeWolf, Radomíren
dc.date.accepted2009-06-04en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHOL517_HGF_N2102_3904T005_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record