Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGalas, Otakaren
dc.contributor.authorMartiník, Lubomíren
dc.date.accessioned2011-02-07T08:42:17Z
dc.date.available2011-02-07T08:42:17Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83981
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.descriptionNa titulním listu uveden rok 2010.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem přestavby hotelu „Chata Teplárna“ v Ostravici a řešením jeho nového topného systému. Předmětem práce bylo najít vhodný způsob dalšího využití morálně zastaralého objektu, který momentálně slouží k rekreaci v nižší cenové skupině. Při návrhu rekonstrukce byl brán zřetel především na zvýšení komfortu užívání a snížení energetické náročnosti budovy. Při návrhu topení jsem se snažil především o automatizaci vytápění a snadnou regulovatelnost soustavy. Systém vytápění tvoří převážně podlahové vytápění, doplněné o několik otopných těles. Jako zdroj tepla jsem se rozhodl použít automatický kotel na dřevní peletky. Teoretická část se zabývá technologickým, materiálovým řešením stavby, dispozičním řešením hotelu, dále řešením vytápění automatickým kotlem na dřevní peletky a vyhodnocením úspor energie. V teoretické části jsou dále popsány všechny součásti topné soustavy. Výkresová část zahrnuje kompletní technologické a materiálové provedení stavby.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a project of a hotel reconstruction „Chata Teplárna“ and solution of the new heating system. The subject of this work was to find a suitable way to further use morally outdated facility, which is currently used for recreation in the lower price range. The design of the reconstruction was taken into account in particular to increase comfort and reduce energy use intensity of the building. During designing of the heating system, I tried mainly to automate and simplicity of adjustability of the heating system. The heating system consists mainly of floor heating, in addition to several radiators. I decided to use an automatic wood pellet boiler as a source of heat. The theoretical part deals with technology, building material solutions, the hotel layout, as well as a solution with automatic heating boiler for wood pellets, and evaluating the energy savings. The theoretical parts are further described in all parts of the heating system. Drawing section includes a complete technological and material solution of the building.en
dc.format58, [155] l. : il. + 22 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent705597 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpodlahové topenícs
dc.subjectbezbariérovécs
dc.subjectchata teplárnacs
dc.subjectautomatický kotelcs
dc.subjecthotelcs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectpeletkycs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectautomatic heating boileren
dc.subjectfloor heatingen
dc.subjectdisableden
dc.subjectchata teplárnaen
dc.subjectheatingen
dc.subjectpelletsen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjecthotelen
dc.titleProjekt rekonstrukce hotelucs
dc.title.alternativeThe Project of Hotel Reconstructionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101847cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2011-01-12en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisMAR766_FAST_N3607_3607T040_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam