Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarschalko, Mariancs
dc.contributor.authorPlaczek, Lukášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:37:52Z
dc.date.available2011-07-01T01:37:52Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87044
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývala srovnáním staré normy ČSN 73 3050 Zemní práce a nové normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Tato problematika je součástí každého inženýrskogeologického průzkumu, protože těžitelnost ovlivňuje realizaci zemních prací. Jednoznačně ovlivňuje technologii prováděných zemních prací, ale také jejich náklady. Bylo zjištěno, že se třídy těžitelnosti hornin staré a nové normy prolínají v následně uvedených intervalech. Třídy těžitelnosti 1, 2, 3abc, 4abc odpovídá nově zaváděné třídě I. Třídy těžitelnosti 3de, 4def, 5 odpovídají nově zaváděné třídě II. A třídy těžitelnosti 6, 7 odpovídají nově zaváděné třídě III.cs
dc.description.abstractThe thesis dealt with a comparison of the old standard ČSN 73 3050 Earthworks and the new standard ČSN 73 6133 Design and implementation of earth body of communication over land. This problem is part of every engineering geological survey, because a workability of rocks affects the implementation of the earthworks. It clearly influences the technology of performed earthworks but also their costs. It was found that the classes of workability of old and new standards blend in those intervals thereafter. Workability classes 1, 2, 3abc, 4abc belong to the new workability class I. Workability classes 3de, 4def, 5 correspond to the new class II. And finally classes of workability 6, 7 belong to the new workability class III.en
dc.format74 l. : il.cs
dc.format.extent2540010 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttěžitelnost hornin, zemní práce, skalní horniny, zeminycs
dc.subjectworkability of rocks, earthworks, solid rock, soilen
dc.titleSrovnávací analýza norem se zaměřením na třídy těžitelnosti hornincs
dc.title.alternativeComparative Analysis of Standards with Intention of Rock Workability Classesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100293cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKřístková, Veronikacs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPLA229_HGF_B2110_2101R003_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam