Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTošenovský, Josefcs
dc.contributor.authorHajdová, Radkacs
dc.date.accessioned2011-12-01T15:58:54Z
dc.date.available2011-12-01T15:58:54Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89720
dc.descriptionImport 02/12/2011cs
dc.description.abstractTato práce se věnuje implementaci Six Sigma v podniku HAYES LEMMERZ CZECH s.r.o., která se zaměřuje na výrobu kol pro osobní automobily a vysokozdvižné vozíky. V první části diplomové práce jsou uvedeny základní informace o společnosti, dále je zde uvedena její historie, obor podnikání a systém managementu jakosti. Druhá část se zabývá teoretickými základy metody Six Sigma, její historií, statistickou podstatou, nástroji a etapy modelu DMAIC. Další část práce je věnována analýze procesu. Ve čtvrté části je pak uvedena samotná implementace metody Six Sigma na vybraném výrobním procesu pomocí metodiky DMAIC, která se skládá z fáze definování, měření, analyzování, zlepšování a řízení. Jednotlivé výsledky, které byly zjištěny, jsou uvedeny na závěr každé kapitoly. V závěru této diplomové práce jsou shrnuty veškeré poznatky a výsledky, kterých bylo dosaženo.cs
dc.description.abstractThis work is dedicated to the implementation of Six Sigma in a company HAYES LEMMERZ CZECH s.r.o., which focuses on the production of wheels for passenger cars and trucks. In the first part of the thesis are given basic information about the company, there is also given its history, scope of business and quality management system. The second part deals with the theoretical foundations of Six Sigma methods, its history, statistical nature, instruments and stages of the DMAIC model. Another part is devoted to the analysis process. In the fourth section is then given the very implementation of Six Sigma methods to the selected manufacturing process using the DMAIC methodology, which consists of phases defining, measuring, analyzing, improving and control. Individual results that were found are listed at the end of each chapter. At the conclusion of this thesis are summarized all the findings and results achieved.en
dc.format.extent5297493 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSix Sigma, DMAIC, SIPOCcs
dc.subjectSix Sigma, DMAIC, SIPOCen
dc.titleAplikace Six Sigma na vybraném úseku průmyslového podnikucs
dc.title.alternativeApplication of Six Sigma in the Selected Section of an Industrial Enterpriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKonečná, Kateřinacs
dc.date.accepted2011-11-02cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantŠkuta, Vladimírcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHAJ217_FMMI_N3922_3902T041_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam