Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSivek, Martincs
dc.contributor.authorHýlová, Ladacs
dc.date.accessioned2012-01-27T15:33:17Z
dc.date.available2012-01-27T15:33:17Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90078
dc.descriptionImport 27/01/2012cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá studiem petřkovických vrstev hornoslezské pánve. Obsahuje jak publikované práce, tak i práce přijaté do tisku i do tisku připravované. Část textu obsahuje i nově zjińtěné a dosud nepublikované informace o sedimentaci a vývoji pánve v době vzniku petřkovických vrstev. Hlavní přínos práce spočívá v tom, ņe její výsledky vycházejí z nově zpracovaných modelů prostorového vývoje geologických parametrů petřkovických vrstev (mocnost, písčitost a uhlonosnost) a z nově sestavených litologicko-korelačních řezů. Tato geologická dokumentace zpracovává nově verifikovaná data, a zahrnuje jak českou tak i polskou část pánve. V textu je diskutována klasifikace hornoslezské pánve z hlediska typologie sedimentárních pánví i charakter sedimentačních prostředí v pánvi z hlediska vývoje petřkovických vrstev. Popsány jsou litostratigrafické hranice petřkovických vrstev, důleņité korelační horizonty (hlavní ostravský brousek a pseudobrousek Leonarda) i některé otázky jejich litostratigrafie. Praktické vyuņití práce lze předevńím očekávat ve vyuņití pouņité metodiky tvorby modelů geologických parametrů. Pouņít lze ovńem i sestavené modely vývoje uhlonosnosti petřkovických vrstev. Vývoj mocnosti a písčitosti, stejně jako litologicko-korelační schémata, pomáhají vysvětlit obecné zákonitosti vývoje uhlonosné sedimentace v pánvi a jsou důleņité jako pomocná dokumentace pro řeńení strategie jejího loņiskového průzkumu.cs
dc.description.abstractPhD. thesis deals with research of the Petřkovice Member of the Upper Silesian Coal Basin. It includes published articles, articles in press and some papers in the preparation. Part of the text consists of recently established and till now unpublished information about sedimentation and development during the time of the Petřkovice Member formation. Principal contribution of the thesis is based on results that proceed from new created models of the spatial development of the geological parameters of the Petřkovice Member (thickness, sandiness and coal-bearing capacity) and also a new created lithologiccorrelation cross-section. This geological documentation processes newly verified data and includes both Czech and Polish parts of the basin. This text discusses classification of the sedimentary basin typology in the Upper Silesian Coal Basin and also character of the sedimentary environment of the Petřkovice Member. PhD. thesis describes litho-stratigraphic boundary of the Petřkovice Member, important correlation horizons (Main Ostrava Whetstone, Whetstone of the Leonard seam) and some questions of its litho-stratigraphy. Practical application of the thesis consists in the utilization of used metodology of geological parameters models creation. Models of the coal-bearing capacity development can be also used. Development of the thickness and sandiness and lithologic-correlation schemes interprets general regularity of the coal-bearing sedimentation development in the basin and are important as auxiliary documentation for deposit research strategy.en
dc.format176 l. : il. + 7 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent8480735 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthornoslezská pánevcs
dc.subjectpetřkovické vrstvycs
dc.subjectmocnostcs
dc.subjectpísčitostcs
dc.subjectuhlonosnostcs
dc.subjectkorelace vůdčích horizontůcs
dc.subjectsedimentační prostředícs
dc.subjectUpper Silesian Coal Basinen
dc.subjectPetřkovice Memberen
dc.subjectthicknessen
dc.subjectsandinessen
dc.subjectcoalbearing capacityen
dc.subjectimportant horizons correlationen
dc.subjectsedimentary environmenten
dc.titleGeologie petřkovických vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství,namur).cs
dc.title.alternativeGeology of the Petřkovice Member of the Upper Silesian Basin (Ostrava Formation, Namurian)en
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201200274cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHoněk, Josefcs
dc.contributor.refereePešek, Jiřícs
dc.contributor.refereeDopita, Miloslavcs
dc.date.accepted2011-12-06cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisFOL092_HGF_P2110_2101V003_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam