Geologie petřkovických vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství,namur).

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90078

Show simple item record


dc.contributor.advisor Sivek, Martin cs
dc.contributor.author Hýlová, Lada cs
dc.date.accessioned 2012-01-27T15:33:17Z
dc.date.available 2012-01-27T15:33:17Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90078
dc.description Import 27/01/2012 cs
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá studiem petřkovických vrstev hornoslezské pánve. Obsahuje jak publikované práce, tak i práce přijaté do tisku i do tisku připravované. Část textu obsahuje i nově zjińtěné a dosud nepublikované informace o sedimentaci a vývoji pánve v době vzniku petřkovických vrstev. Hlavní přínos práce spočívá v tom, ņe její výsledky vycházejí z nově zpracovaných modelů prostorového vývoje geologických parametrů petřkovických vrstev (mocnost, písčitost a uhlonosnost) a z nově sestavených litologicko-korelačních řezů. Tato geologická dokumentace zpracovává nově verifikovaná data, a zahrnuje jak českou tak i polskou část pánve. V textu je diskutována klasifikace hornoslezské pánve z hlediska typologie sedimentárních pánví i charakter sedimentačních prostředí v pánvi z hlediska vývoje petřkovických vrstev. Popsány jsou litostratigrafické hranice petřkovických vrstev, důleņité korelační horizonty (hlavní ostravský brousek a pseudobrousek Leonarda) i některé otázky jejich litostratigrafie. Praktické vyuņití práce lze předevńím očekávat ve vyuņití pouņité metodiky tvorby modelů geologických parametrů. Pouņít lze ovńem i sestavené modely vývoje uhlonosnosti petřkovických vrstev. Vývoj mocnosti a písčitosti, stejně jako litologicko-korelační schémata, pomáhají vysvětlit obecné zákonitosti vývoje uhlonosné sedimentace v pánvi a jsou důleņité jako pomocná dokumentace pro řeńení strategie jejího loņiskového průzkumu. cs
dc.description.abstract PhD. thesis deals with research of the Petřkovice Member of the Upper Silesian Coal Basin. It includes published articles, articles in press and some papers in the preparation. Part of the text consists of recently established and till now unpublished information about sedimentation and development during the time of the Petřkovice Member formation. Principal contribution of the thesis is based on results that proceed from new created models of the spatial development of the geological parameters of the Petřkovice Member (thickness, sandiness and coal-bearing capacity) and also a new created lithologiccorrelation cross-section. This geological documentation processes newly verified data and includes both Czech and Polish parts of the basin. This text discusses classification of the sedimentary basin typology in the Upper Silesian Coal Basin and also character of the sedimentary environment of the Petřkovice Member. PhD. thesis describes litho-stratigraphic boundary of the Petřkovice Member, important correlation horizons (Main Ostrava Whetstone, Whetstone of the Leonard seam) and some questions of its litho-stratigraphy. Practical application of the thesis consists in the utilization of used metodology of geological parameters models creation. Models of the coal-bearing capacity development can be also used. Development of the thickness and sandiness and lithologic-correlation schemes interprets general regularity of the coal-bearing sedimentation development in the basin and are important as auxiliary documentation for deposit research strategy. en
dc.format 176 l. : il. + 7 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 8480735 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hornoslezská pánev cs
dc.subject petřkovické vrstvy cs
dc.subject mocnost cs
dc.subject písčitost cs
dc.subject uhlonosnost cs
dc.subject korelace vůdčích horizontů cs
dc.subject sedimentační prostředí cs
dc.subject Upper Silesian Coal Basin en
dc.subject Petřkovice Member en
dc.subject thickness en
dc.subject sandiness en
dc.subject coalbearing capacity en
dc.subject important horizons correlation en
dc.subject sedimentary environment en
dc.title Geologie petřkovických vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství,namur). cs
dc.title.alternative Geology of the Petřkovice Member of the Upper Silesian Basin (Ostrava Formation, Namurian) en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201200274 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Honěk, Josef cs
dc.contributor.referee Pešek, Jiří cs
dc.contributor.referee Dopita, Miloslav cs
dc.date.accepted 2011-12-06 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis FOL092_HGF_P2110_2101V003_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FOL092_HGF_P2110_2101V003_2011.pdf 8.087Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics