Show simple item record

dc.contributor.advisorNoskievič, Pavelcs
dc.contributor.authorHopan, Františekcs
dc.date.accessioned2012-04-11T08:52:59Z
dc.date.available2012-04-11T08:52:59Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90330
dc.descriptionImport 11/04/2012cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá stanovením emisních faktorů vybraných znečišťujících látek pro spalovací zdroje malých výkonů. Experimentálně stanovené emisní faktory jsou srovnávány s emisními faktory používanými pro národní inventury emisí ČR. Práce je rozdělena do šesti hlavních částí: První kapitola „Úvod“ v němž jsou stanoveny cíle disertační práce. Druhá kapitola „Teoretická část“ stručně uvádí čtenáře do problematiky bilancování emisí, seznamuje se současnými emisními faktory a nastiňuje problematiku jejich stanovování. Třetí kapitola „Metodika experimentů“ předkládá konkrétní konstrukce spalovacích zařízení, parametry paliv, speciální trať pro odvod spalin a metody vzorkování škodlivin a sledování tepelně technických parametrů provozu spalovacích zařízení. Čtvrtá kapitola nazvaná „Experimenty“ popisuje průběh provedených experimentů. Tyto informace jsou nezbytné pro pochopení a správnou interpretaci výsledků. Pátá kapitola „Výsledky„ je rozdělena do několika podkapitol. Každá podkapitola je věnována konkrétní znečišťující látce nebo skupině látek. Jednotlivé podkapitoly se věnují: oxidu uhelnatému, oxidům dusíku, oxidu siřičitému, nemetanovým těkavým organickým látkám, tuhým znečišťujícím látkám, dioxinům a furanům, polychlorovaným bifenylům, hexachlorbenzenu a polyaromatickým uhlovodíkům. Každá látka nebo skupina látek je stručně představena, jsou nastíněny rizika s jejím výskytem v ovzduší a mechanismus vzniku. Jsou představeny naměřené experimentální výsledky uspořádané podle druhu spalovaného paliva, použité konstrukce spalovacího zařízení a způsobu provozu zařízení. Výsledky jsou diskutovány a je provedeno jejich zobecnění pro využití v ČR. Zobecněné experimentálně stanovené emisní faktory jsou porovnány s emisními faktory používanými v ČR a s emisními faktory doporučovanými pro státy EU v dokumentu EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009 - Part B - 1. A.4. small combustion. Tyto tři sady emisních faktorů jsou aplikovány na modelovou spotřebu tuhých paliv a zemního plynu v domácnostech v ČR v roce 2006 a jsou tak demonstrovány dopady užití různých emisních faktorů na odhad množství emisí ze sektoru vytápění domácností. Šestá kapitola „Závěr“ shrnuje nejdůležitější poznatky disertační práce. Rozděluje znečišťující látky na dvě kategorie. Jednou kategorií jsou znečišťující látky jejichž vznik je prioritně spjat s vlastnostmi spalovaného paliva a druhou skupinou jsou znečišťující látky jejichž vznik je prioritně spjat s kvalitou spalovacího procesu, tedy s konstrukcí spalovacího zařízení. A dále se kapitola zamýšlí nad možnostmi snižování emisí z malých zdrojů.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis deals with determination of emission factors of selected pollutants in households. Experimentally determined emission factors are compared with the emission factors used for national emission inventories in the Czech Republic. The thesis is divided into six main sections: The "Introduction" part, which specifies the objectives of the dissertation thesis. The “Theoretical part” is briefly introducing readers to the problems of balancing emissions, acquaints with the current emission factors and outlines the problems with their determination. The third section "Methodology of experiments" presents particular design of combustion equipment, fuel parameters, a special track for flue gas exhaust and methodology of sampling of pollutants and monitoring of thermal parameters of combustion plants. The fourth chapter, entitled "Experiments", describes the course of experiments carried out. This information is necessary for proper understanding and interpretation of results. The fifth chapter "results" is divided into several sections. Each subsection is devoted to a particular pollutant or group of substances. Individual subsections are dedicated to: carbon monoxide, nitrous oxide, sulfur dioxide, non-methane volatile organic compounds, solid pollutants, dioxins and furans, polychlorinated biphenyl, hexachlorobenzene and polyaromatic hydrocarbons. Every substance or group of substances is briefly introduced, the mechanism of their formation and the risks of their occurrence in the atmosphere are outlined. The chapter also presents experimental results obtained, which are organized by the type of fuel burned, the construction of incinerator and method of operation used. The results are discussed and generalized for the use in the country. The generalized experimentally determined emission factors are compared with the emission factors used in the Czech Republic and the emission factors recommended for the EU in the document EMEP / EEA Emission Inventory Guidebook 2009 - Part B - 1 A.4. small combustion. These three sets of emission factors are applied to model consumption of fossil fuels and natural gas in households in the Czech Republic in 2006 and thus the effects of using different emission factors to estimate emissions from domestic heating sector are demonstrated. The sixth chapter 'Conclusion' summarizes the main findings of the dissertation. It divides pollutants into two categories. First category contains pollutants whose formation is mainly related to the characteristics of burned fuel and the other category contains pollutants whose formation is mainly related to the quality of the combustion process, and thus to the construction of the incinerator. The chapter further examines the options for reducing emissions from small sources.en
dc.format128 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3647006 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectemisní faktory, malé spalovací zdroje, tuhá paliva, látky znečišťující ovzduší, perzistentní organické polutantycs
dc.subjectemission factors, small combustion, solid fuels, air pollutants, persistent organic pollutantsen
dc.titleEmisní faktory ze spalování tuhých paliv ve spalovacích zařízeních malých výkonů.cs
dc.title.alternativeEmission Factors from the Combustion of Solid Fuels in Domestic Appliances.en
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201201387cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHyžík, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeSkála, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeMikulík, Mariáncs
dc.date.accepted2012-03-22cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programInženýrská ekologiecs
dc.thesis.degree-branchOchrana životního prostředí v průmyslucs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHOP75_HGF_P3904_3904V012_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record