Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSchindler, Ivocs
dc.contributor.authorSuchánek, Pavelcs
dc.date.accessioned2012-04-11T08:53:00Z
dc.date.available2012-04-11T08:53:00Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90332
dc.descriptionImport 11/04/2012cs
dc.description.abstractByly zkoumány vybrané aluminidy železa (typu Fe3Al) s následujícími přísadami: s TiB2, s Ti, s B, s Ti a B, jejich chemické složení v hm. % následuje: IM1 (Fe - 16,5Al - 3,96Cr - 0,33TiB2 - 0,01C), IM2 (Fe - 19,2Al - 4,89Cr - 0,68Ti - 0,04C), IM3 (Fe - 16,8Al - 4,00Cr - 0,063B - 0,02C), IM4 (Fe - 18,4Al - 4,94Cr - 0,61Ti - 0,070B - 0,04C) a slitina Fe9Al4Cr0,5Zr. Vzorky s odstupňovanou tloušťkou byly válcovány za tepla. Výhoda použití těchto vzorků s odstupňovanou tloušťkou spočívá v trojnásobném množství získaných dat pro jednu definovanou tvářecí teplotu v porovnání s válcováním jednoduchých plochých vzorků s konstantní tloušťkou. Každému vzorku byly měněny následující parametry: válcovací teplota, nastavení velikosti mezery mezi válci (tj. konečná deformace jednotlivých stupínků vzorku), nominální otáčky válců – z nich je odvozena deformační rychlost. Deformační odpory byly počítány, metodou několika násobné nelineární regrese s využitím statistického programu Unistat 5.5, z hodnot válcovacích sil měřených na laboratorní trati Tandem. Byly vyvinuty matematické modely středních přirozených deformačních odporů vybraných aluminidů železa v závislosti na teplotě a deformaci. Pomocí metalografického rozboru byly zjišťovány postdynamické strukturotvorné procesy použitých aluminidů válcovaných na laboratorní stolici K350 za tepla. Byly použito několik režimů válcování a ochlazování, následně sledována a porovnávána struktura jednotlivých aluminidů železa. Byly popsány rozdílnosti v deformačním chování a tvařitelnosti materiálů, které mají dobré creepové vlastnosti za vysokých teplot.cs
dc.description.abstractIron aluminides (type Fe3Al) were tested with following additives: with TiB2, with Ti, with B, with Ti and B, their chemical compositions in wt. % as follow: IM1 (Fe - 16.5Al - 3.96Cr - 0.33TiB2 - 0.01C), IM2 (Fe - 19.2Al - 4.89Cr - 0.68Ti - 0.04C), IM3 (Fe - 16.8Al - 4.00Cr - 0.063B - 0.02C), IM4 (Fe - 18.4Al - 4.94Cr - 0.61Ti - 0.070B - 0.04C) and alloy Fe9Al4Cr0,5Zr. Flat specimens with graded in size thickness were hot rolled. An advantage of the sample with thickness graded in size consists in a three times higher quantity of data achieved by its rolling at exactly defined temperature as compared with rolling of one flat sample with a constant thickness. For each sample the following parameters were changed: temperature, roll gap adjustment (i.e. total deformation of the particular step of the sample) and nominal revolutions of rolls – they determine the achieved strain rate. Deformation resistance was calculated, by method based on non-linear regression by means of the statistical software Unistat 5.5, from the roll force values that were measured in the laboratory rolling mill Tandem. Mathematical models of mean flow stress of selected iron aluminides depending on temperature and strain were developed. Postdynamic structure-forming processes of the tested aluminides were investigated by metallography after hot rolling in the laboratory mill stand K350. Several rolling and cooling modes were used, and then the structures of each iron aluminides were compared. Differences in deformation behavior and formability of the materials, which creep resistance at high temperatures is good, were described.en
dc.format137 l. : il.cs
dc.format.extent20184982 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstruktura aluminidů železa, Fe3Al, válcování za tepla, střední přirozené deformační odpory, vzorky s odstupňovanou tloušťkoucs
dc.subjectstructure of iron aluminides, Fe3Al, hot rolling, mean flow stress, sample with graded in sizeen
dc.titleDeformační chování a strukturotvorné procesy při tváření vybraných aluminidů železacs
dc.title.alternativeDeformation Behavior and Structure-Forming Processes in Forming of Selected Iron Aluminidesen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201200256cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHadasik, Eugeniuszcs
dc.contributor.refereeŠíma, Vladimírcs
dc.contributor.refereeNeumann, Heinzcs
dc.date.accepted2012-02-23cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálucs
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.thesis.degree-branchMetalurgická technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSUC04_FMMI_P2106_2109V036_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam