Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSkotnicová, Ivetacs
dc.contributor.authorOravec, Pavelcs
dc.date.accessioned2012-04-11T08:53:09Z
dc.date.available2012-04-11T08:53:09Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90353
dc.descriptionImport 11/04/2012cs
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na analýzu vzduchové neprůzvučnosti jednoduchých konstrukcí z hlediska srovnání a vyhodnocení teoretických výpočetních modelů a experimentálního měření in-situ. V první části byl proveden experiment spočívající v měření vzduchové neprůzvučnosti značného množství vybraných jednoduchých zděných dělicích konstrukcí ve vícepodlažní administrativní budově postavené na bázi betonového skeletu. Na základě předchozích zkušeností a příslušných normových postupů byla v rámci práce z průběhu měření sestavena podrobná metodika měření vzduchové neprůzvučnosti. Další oblast byla věnována pečlivému vyhodnocení parametrů získaných z měření. Ze získaných dat vyplynulo stanovení kmitočtového průběhu neprůzvučnosti pro jednotlivé konstrukce a byly stanoveny vážené stavební neprůzvučnosti posuzovaných konstrukcí. Značná část práce se věnuje podrobnému popisu dostupných výpočetních metod použitelných pro predikci stanovení vzduchové neprůzvučnosti na základě známých vstupních parametrů. Měřené případy jsou podrobeny výpočtu čtyřmi různými postupy. Výsledky výpočtů jsou vzájemně porovnány s naměřenými hodnotami. Experiment v rámci disertační práce dokázal, že vzduchová neprůzvučnost dělicích konstrukcí ve stavbách kolem nás často nedosahuje požadovaných parametrů. Stížnosti uživatelů staveb jsou mnohdy oprávněné. Proto byly definovány nejčastější možné příčiny podílející se na vzniku takového jevu. Dále je popsána úprava konstrukce, jejíž správnou aplikací dojde ke splnění požadavků kladených na zvukovou izolaci včetně predikce výsledné hodnoty R´w. Pro zlepšení stávající situace jsou v závěru navržena opatření směřující ke zvýšení jakosti v oblasti vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.cs
dc.description.abstractThis dissertation focuses on the analysis of sound insulation of simple constructions in terms of comparison and evaluation of theoretical computational models and experimental measurements in-situ. In the first part an experiment was performed, based on measurements of airborne sound insulation of a large amount of the simple masonry separating walls in a multi-storey office building constructed on the basis of a concrete skeleton. Based on the previous experience, relevant standard procedures and the measurements during this work, a detailed methodology for measurement of airborne sound insulation was compiled. The next part was devoted to a careful evaluation of the parameters obtained from the measurements. The evaluation showed the determination of the transmission loss frequency for each construction and the weighted building sound insulation of the considered buildings were determined. Much of the work deals with a detailed description of the available computational methods applicable to the prediction of an airborne sound insulation based on the known input parameters. The measured cases are subjected to four different calculation procedures. The calculation results are compared with the measured values. The experiment in this dissertation quietly proved that the sound insulation of the separating structures in the buildings around us often does not reach the required parameters. Complaints of users of buildings are often justified. Therefore the most common possible causes involved in the formation of such a phenomenon were defined. In the following part a modification of the structure is described. Its proper application meets the requirements for the sound insulation, including the prediction of the final Rw value. To improve the current situation, the precautions aimed at increasing the quality of airborne sound insulation of building structures are proposed in the conclusion.en
dc.format136 l. : il.cs
dc.format.extent5024056 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvzduchová neprůzvučnost, akustika stavebních konstrukcícs
dc.subjectairborne sound insulation, acoustics of building structuresen
dc.titleAnalýza vzduchové neprůzvočnosti konstrukcícs
dc.title.alternativeAnalysis of airborne sound insulation of partitionsen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201200254cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKaňka, Jancs
dc.contributor.refereeKatunský, Dušancs
dc.contributor.refereeSolař, Jaroslavcs
dc.date.accepted2012-03-16cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTeorie konstrukcícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisORA02_FAST_P3607_3607V025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam