Analýza vzduchové neprůzvočnosti konstrukcí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/90353

Show simple item record


dc.contributor.advisor Skotnicová, Iveta cs
dc.contributor.author Oravec, Pavel cs
dc.date.accessioned 2012-04-11T08:53:09Z
dc.date.available 2012-04-11T08:53:09Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/90353
dc.description Import 11/04/2012 cs
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na analýzu vzduchové neprůzvučnosti jednoduchých konstrukcí z hlediska srovnání a vyhodnocení teoretických výpočetních modelů a experimentálního měření in-situ. V první části byl proveden experiment spočívající v měření vzduchové neprůzvučnosti značného množství vybraných jednoduchých zděných dělicích konstrukcí ve vícepodlažní administrativní budově postavené na bázi betonového skeletu. Na základě předchozích zkušeností a příslušných normových postupů byla v rámci práce z průběhu měření sestavena podrobná metodika měření vzduchové neprůzvučnosti. Další oblast byla věnována pečlivému vyhodnocení parametrů získaných z měření. Ze získaných dat vyplynulo stanovení kmitočtového průběhu neprůzvučnosti pro jednotlivé konstrukce a byly stanoveny vážené stavební neprůzvučnosti posuzovaných konstrukcí. Značná část práce se věnuje podrobnému popisu dostupných výpočetních metod použitelných pro predikci stanovení vzduchové neprůzvučnosti na základě známých vstupních parametrů. Měřené případy jsou podrobeny výpočtu čtyřmi různými postupy. Výsledky výpočtů jsou vzájemně porovnány s naměřenými hodnotami. Experiment v rámci disertační práce dokázal, že vzduchová neprůzvučnost dělicích konstrukcí ve stavbách kolem nás často nedosahuje požadovaných parametrů. Stížnosti uživatelů staveb jsou mnohdy oprávněné. Proto byly definovány nejčastější možné příčiny podílející se na vzniku takového jevu. Dále je popsána úprava konstrukce, jejíž správnou aplikací dojde ke splnění požadavků kladených na zvukovou izolaci včetně predikce výsledné hodnoty R´w. Pro zlepšení stávající situace jsou v závěru navržena opatření směřující ke zvýšení jakosti v oblasti vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. cs
dc.description.abstract This dissertation focuses on the analysis of sound insulation of simple constructions in terms of comparison and evaluation of theoretical computational models and experimental measurements in-situ. In the first part an experiment was performed, based on measurements of airborne sound insulation of a large amount of the simple masonry separating walls in a multi-storey office building constructed on the basis of a concrete skeleton. Based on the previous experience, relevant standard procedures and the measurements during this work, a detailed methodology for measurement of airborne sound insulation was compiled. The next part was devoted to a careful evaluation of the parameters obtained from the measurements. The evaluation showed the determination of the transmission loss frequency for each construction and the weighted building sound insulation of the considered buildings were determined. Much of the work deals with a detailed description of the available computational methods applicable to the prediction of an airborne sound insulation based on the known input parameters. The measured cases are subjected to four different calculation procedures. The calculation results are compared with the measured values. The experiment in this dissertation quietly proved that the sound insulation of the separating structures in the buildings around us often does not reach the required parameters. Complaints of users of buildings are often justified. Therefore the most common possible causes involved in the formation of such a phenomenon were defined. In the following part a modification of the structure is described. Its proper application meets the requirements for the sound insulation, including the prediction of the final Rw value. To improve the current situation, the precautions aimed at increasing the quality of airborne sound insulation of building structures are proposed in the conclusion. en
dc.format 136 l. : il. cs
dc.format.extent 5024056 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject vzduchová neprůzvučnost, akustika stavebních konstrukcí cs
dc.subject airborne sound insulation, acoustics of building structures en
dc.title Analýza vzduchové neprůzvočnosti konstrukcí cs
dc.title.alternative Analysis of airborne sound insulation of partitions en
dc.type Disertační práce cs
dc.identifier.signature 201200254 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kaňka, Jan cs
dc.contributor.referee Katunský, Dušan cs
dc.contributor.referee Solař, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2012-03-16 cs
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-level Doktorský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 225 - Katedra pozemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Teorie konstrukcí cs
dc.description.result vyhověl cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis ORA02_FAST_P3607_3607V025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ORA02_FAST_P3607_3607V025_2011.pdf 4.791Mb PDF View/Open
ORA02_FAST_P3607_3607V025_2011_autoreferat.pdf 2.074Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics