Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStoniš, Ondřejcs
dc.contributor.authorPeštuka, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:35Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:35Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94425
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá nebezpečím výbuchů v prostorách se zvýšenou prašností a aerosolním prostředím, konkrétně v objektu pro skladování obilnin. Práce obsahuje právní rámec týkající se této problematiky, teoretické vymezení oblasti hořlavých prachů, což zahrnuje faktory ovlivňující výbuchové parametry nebezpečných prachů, popis zdrojů schopných iniciovat výbuch a možností protivýbuchové ochrany. Praktická část se věnuje popisu posuzovaného objektu a požárně technickým charakteristikám přítomných surovin. Dále byla provedena analýza rizik s cílem označit nejnebezpečnější a nejpravděpodobnější iniciační zdroje potenciálního výbuchu, následuje popis účinků a následků případné exploze. Nakonec bylo provedeno posouzení stávajících protivýbuchových opatření a navrhnuta inovativní preventivní opatření, s cílem optimalizace rizik.cs
dc.description.abstractPeštuka, T.: Assessment of the effects and consequences of explosions in environments with high dust and aerosols environment. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012, 38 pages. The theme of this bachelor thesis is an explosion hazard in areas with high dusts and aerosols environment, specifically in grain storage area. The work includes the legal framework of this issue, theoretical definition of combustible dusts, which includes factors affecting explosion parameters of dangerous dusts, description of sources capable to initiating on explosion and the possibility of explosion protection. The practical part gave attention to description of the object under consideration and fire and technical characteristics of materials present in the area. In addition, a risk analysis to identify the most dangerous initial source of potential explosion, followed by a description of the effects and consequences of the explosion. Finally, it was an assessment of existing measures and proposed innovative measures in order to optimize risks.en
dc.format40 l. : il.cs
dc.format.extent3961095 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnebezpečícs
dc.subjectvýbuchcs
dc.subjectprašné prostředícs
dc.subjectvýbušná atmosféracs
dc.subjecthazarden
dc.subjectexplosionen
dc.subjecthigh dust environmenten
dc.subjectexplosive atmosphereen
dc.titlePosouzení účinků a následků výbuchů v prostředích se zvýšenou prašností a aerosolním prostředímcs
dc.title.alternativeAssessment of the effects and consequences of explosions in environments with high dust and aerosols environmenten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200850cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKřivánek, Liborcs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPES139_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam