Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHrubešová, Evacs
dc.contributor.authorHastíková, Alicecs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:07:55Z
dc.date.available2012-07-11T08:07:55Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94691
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPředmětem práce je modelová analýza spolupůsobení horniny s výztuží kruhového podzemního díla v závislosti na rostoucí tuhosti výztuže. Ostěním podzemního díla je železobetonová (ocelobetonová) výztuž. Tuto heterogenní výztuž však nelze v programu Plaxis nadefinovat, proto jsou vstupními údaji tuhosti výztuže, získané z programu HOMO, ve kterém byly přetvárné materiálové charakteristiky heterogenního průřezu zhomogenizovány. Železobetonová výztuž je typická rostoucí tuhostí zapříčiněnou tuhnutím stříkaného betonu. V programu Plaxis bylo namodelováno celkem pět podzemních kruhových děl, každé s vyšší tuhostí výztuže. Oblastmi pozorování byly průběhy parametrů poklesové kotliny, popsané vzdáleností inflexního bodu a poklesem na povrchu, dále totální posuny výztuže a vnitřní síly ve výztuži, z jejichž normálových sil a ohybových momentů byla odvozena napětí v krajních vláknech ve výztuži vždy pro strop, bok a dno díla. Tam, kde se vyskytovala extrémní napětí, byla zpětně zjištěna napětí po výšce heterogenního ŽB průřezu pomocí programu HOMO. To vše s ohledem na dvojí boční tlak podle Terzaghiho a Jákyho vztahu.cs
dc.description.abstractThe model analysis of the interaction of the geological environment with circular reinforcement of the underground work, depending on the reinforcement stiffness, is the subject of this work. The lining of the underground work is to be of reinforced concrete material. However this heterogeneous reinforcement is not able to be defined in program Plaxis, hence stiffness gotten from program HOMO, in which the heterogenic cross-section deformational material characteristics were homogenized, is the input data. The reinforced concrete lining is typical of its growing stiffness caused by shotcrete hardening. Five underground works in total, each of them with higher stiffness were modeled in program Plaxis. Observation areas were courses of parameters of the settlement basin on the surface described by the inflective point distance and the settlement on the surface, further total displacements of the reinforcement; internal forces of the reinforcement, from which axial forces and bending moments were used to deduce stresses on edges of the cross-section, always for the ceiling, the side and the bottom of the circular work. Where extreme stress occurred, there the course of the stress along height of the heterogeneous reinforced concrete cross section was ascertained with help of program HOMO. This all, with respect of two side pressures up to Terzaghi´s and Jaky´s formulation.en
dc.format38 l. : il. + 1 DVD+Rcs
dc.format.extent2508825 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmodelování v Plaxisu, rostoucí tuhost výztuže, parametry poklesové kotliny, napětí v krajních vláknech homogenizovaného průřezu, napětí po výšce průřezu ocelobetonové výztužecs
dc.subjectmodeling in Plaxis, growing stiffness of the reinforcement, parameters of settlement basin, stress on edges of homogenized cross-section, stress along height of reinforced concrete cross sectionen
dc.titleModelová analýza interakce horninového prostředí s výztuží kruhového podzemního díla v závislosti na tuhosti výztužecs
dc.title.alternativeModel Analysis of the Interaction of the Geological Environment with a Circular Reinforcement of Underground Works, Depending on the Reinforcement Stiffnessen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200854cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeotechnikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisHAS096_FAST_B3607_3647R017_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam