Modelová analýza interakce horninového prostředí s výztuží kruhového podzemního díla v závislosti na tuhosti výztuže

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94691

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hrubešová, Eva cs
dc.contributor.author Hastíková, Alice cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:07:55Z
dc.date.available 2012-07-11T08:07:55Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94691
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Předmětem práce je modelová analýza spolupůsobení horniny s výztuží kruhového podzemního díla v závislosti na rostoucí tuhosti výztuže. Ostěním podzemního díla je železobetonová (ocelobetonová) výztuž. Tuto heterogenní výztuž však nelze v programu Plaxis nadefinovat, proto jsou vstupními údaji tuhosti výztuže, získané z programu HOMO, ve kterém byly přetvárné materiálové charakteristiky heterogenního průřezu zhomogenizovány. Železobetonová výztuž je typická rostoucí tuhostí zapříčiněnou tuhnutím stříkaného betonu. V programu Plaxis bylo namodelováno celkem pět podzemních kruhových děl, každé s vyšší tuhostí výztuže. Oblastmi pozorování byly průběhy parametrů poklesové kotliny, popsané vzdáleností inflexního bodu a poklesem na povrchu, dále totální posuny výztuže a vnitřní síly ve výztuži, z jejichž normálových sil a ohybových momentů byla odvozena napětí v krajních vláknech ve výztuži vždy pro strop, bok a dno díla. Tam, kde se vyskytovala extrémní napětí, byla zpětně zjištěna napětí po výšce heterogenního ŽB průřezu pomocí programu HOMO. To vše s ohledem na dvojí boční tlak podle Terzaghiho a Jákyho vztahu. cs
dc.description.abstract The model analysis of the interaction of the geological environment with circular reinforcement of the underground work, depending on the reinforcement stiffness, is the subject of this work. The lining of the underground work is to be of reinforced concrete material. However this heterogeneous reinforcement is not able to be defined in program Plaxis, hence stiffness gotten from program HOMO, in which the heterogenic cross-section deformational material characteristics were homogenized, is the input data. The reinforced concrete lining is typical of its growing stiffness caused by shotcrete hardening. Five underground works in total, each of them with higher stiffness were modeled in program Plaxis. Observation areas were courses of parameters of the settlement basin on the surface described by the inflective point distance and the settlement on the surface, further total displacements of the reinforcement; internal forces of the reinforcement, from which axial forces and bending moments were used to deduce stresses on edges of the cross-section, always for the ceiling, the side and the bottom of the circular work. Where extreme stress occurred, there the course of the stress along height of the heterogeneous reinforced concrete cross section was ascertained with help of program HOMO. This all, with respect of two side pressures up to Terzaghi´s and Jaky´s formulation. en
dc.format 38 l. : il. + 1 DVD+R cs
dc.format.extent 2508825 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject modelování v Plaxisu, rostoucí tuhost výztuže, parametry poklesové kotliny, napětí v krajních vláknech homogenizovaného průřezu, napětí po výšce průřezu ocelobetonové výztuže cs
dc.subject modeling in Plaxis, growing stiffness of the reinforcement, parameters of settlement basin, stress on edges of homogenized cross-section, stress along height of reinforced concrete cross section en
dc.title Modelová analýza interakce horninového prostředí s výztuží kruhového podzemního díla v závislosti na tuhosti výztuže cs
dc.title.alternative Model Analysis of the Interaction of the Geological Environment with a Circular Reinforcement of Underground Works, Depending on the Reinforcement Stiffness en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200854 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geotechnika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis HAS096_FAST_B3607_3647R017_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HAS096_FAST_B3607_3647R017_2012.pdf 2.392Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics