Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrejsa, Martincs
dc.contributor.authorGabrišová, Luciacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:14Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:14Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94711
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalárska práca rieši zrovnanie únosnosti trapézových plechov, ktoré sú vyrábané tuzemskými výrobcami tenkostenných oceľových profilov. Ďalej obsahuje výpočet momentu zotrvačnosti vybraného profilu trapézového plechu T55/920 od firmy Satjam. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť tvorí jednotlivé zrovnania trapézových plechov na základe výpočtového zaťaženia, rozpätia, statického systému, pozitívnej a negatívnej polohy nosníka. Výsledkom sú grafy obsahujúce vhodný profil trapézového plechu pre danú kombináciu zaťaženia a nosný systém. Druhá časť obsahuje výpočet prierezových charakteristík vybraného profilu prevedený podľa normy ČSN EN 1993-1-3, ČSN EN 1993-1-5. Výpočet ma dve časti: s plnou prierezovou plochou a s účinnou plochou prierezu. Predmetom druhej časti práce bol výpočet statických parametrov ohýbaného plechu T55/920 od firmy Satjam za účelom stanovenia skutočných a efektívnych prierezových charakteristík.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with reconciliation resistance trapezoidal sheets, which are produced by domestic manufacturers of light gauge steel profiles. It also includes calculation moment of inertia of the selected profile holorib T55/920 made by Satjam company. The content of thesis is divided into two parts. The first part consists of single flatten corrugated sheets under load, range, static system, positive and negative position of the beam. The results are graphs containing a suitable profile corrugated metal for the load combination and support system. The second part contains the calculation of the cross-sectional characteristics of the selected profile is performed according to EN 1993-1-3 and EN 1993-1-5. The calculation has two parts: one with full cross-sectional area and second with effective cross-sectional area. The subject of the second part is calculation of static parameters of the bent sheet T55/920 made by Satjam company to determine the real and effective cross-sectional characteristics.en
dc.format45 l. : il. + 2 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent8698166 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectefektívna šírkacs
dc.subjectgrafcs
dc.subjectmedza klzucs
dc.subjectmoment zotrvačnostics
dc.subjectnegatívna polohacs
dc.subjectnosníkcs
dc.subjectnosný systémcs
dc.subjectnosník o dvoch poliachcs
dc.subjectnosník o troch poliachcs
dc.subjectneúčinná plochacs
dc.subjectprierezové charakteristikycs
dc.subjectprostý nosníkcs
dc.subjectprvý medzný stav únosnostics
dc.subjectprofilcs
dc.subjectprierezcs
dc.subjectpásnicacs
dc.subjectprierezový modulcs
dc.subjectplochacs
dc.subjectrozpätiecs
dc.subjectstatický systémcs
dc.subjectstojinacs
dc.subjecttrapézový plechcs
dc.subjectťažiskocs
dc.subjecteffective widthen
dc.subjectgraphen
dc.subjectyield strengthen
dc.subjectmoment of inertiaen
dc.subjectnegative positionen
dc.subjectbeamen
dc.subjectsupport systemen
dc.subjectbeam on two fieldsen
dc.subjectbeam of the three fieldsen
dc.subjectineffective areaen
dc.subjectcross-sectional characteristicsen
dc.subjectsimple beamen
dc.subjectfirst ultimate limit stateen
dc.subjectprofileen
dc.subjectsectionen
dc.subjectflangeen
dc.subjectsection modulusen
dc.subjectareaen
dc.subjectrangeen
dc.subjectstatic momenten
dc.subjectweb ofen
dc.subjecttrapezoidal sheeten
dc.subjectcenteren
dc.titleSrovnání únosnosti trapézových plechů s dimenzemi, které jsou v současnosti vyráběny tuzemskými výrobci tenkostěnných ocelových profilůcs
dc.title.alternativeComparison of bearing capacity of of trapezoidal plates with dimensions that are currently produced by domestic manufacturers of thin-walled steel profilesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200676cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department228 - Katedra stavební mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce stavebcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisGAB090_FAST_B3607_3607R037_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam