Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStalmachová, Barbaracs
dc.contributor.authorŽampachová, Danacs
dc.date.accessioned2012-11-30T09:03:52Z
dc.date.available2012-11-30T09:03:52Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95765
dc.descriptionImport 30/11/2012cs
dc.description.abstractPráce je zaměřena na zjištění korelací vlastností odvalů (geoprostorových dat) a vegetace, která se na nich vyskytuje. Vegetace byla na odvalech mapována metodou fytocenologického snímkování. Zkoumáno bylo celkem 28 odvalů (69 ploch), předmětem výzkumu byla vegetace v různých stádiích sukcese na odvalech v Ostravsko-karvinském revíru - rekultivovaných a nerekultivovaných, s návozem i bez návozu zúrodnitelné zeminy, termicky aktivních i neaktivních. Hlavním cílem této disertační práce bylo vytvoření map zkoumaných odvalů, obsahující informace a geodata o stanovištích a nalezené vegetaci, a návrhů optimálního začlenění odvalu do okolní krajiny s vyuţitím zjištěných korelací vegetace a vlastností stanoviště. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje přírodní chararakteristiky zájmového území (OKR), praktická část popisuje vyuţité metody a postupy práce a výsledky. Je zakončena diskuzí a závěrem, kde jsou výsledky této práce rozebrány.cs
dc.description.abstractThe work focuses on the correlation properties of heaps (geospatial data) and the vegetation that occurs on them. The vegetation was mapped using phytosociological heaps photography. Examined a total of 28 heaps (69 areas), has been the subject of research in various stages of vegetation succession on the spoil heaps in the Ostravsko-karvinsky mining district - reclaimed and unreclaimed, with or without soil, thermally active and inactive. The main object of this thesis was to create maps of heaps containing information and geodata habitats and vegetation, and heaps designs optimal integration into the surrounding landscape using found correlations of vegetation and habitat characteristics. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part includes natural parameter of area of interest (OKR), practical part describes used methods and work procedures and results. It ends with discussion and conclusion, where the results of this work are discussed.en
dc.format163 l. : il. + 3 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent13522551 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodval, vegetace, geoprostorová data, Ostravsko-karvinský revír, obnova krajinycs
dc.subjectspoil heap, vegetation, geospatial data, Ostravsko-karvinsky mining district, landscape restorationen
dc.titleVyužití geoprostorových dat v procesu obnovy krajiny exploatované těžbou černého uhlí v OKR.cs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201300648cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNeustupa, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeBanasová, Vieracs
dc.contributor.refereeRajnoch, Milancs
dc.date.accepted2012-11-16cs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programInženýrská ekologiecs
dc.thesis.degree-branchOchrana životního prostředí v průmyslucs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZAM045_HGF_P3904_3904V012_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam