Show simple item record

dc.contributor.advisorNavrátilová, Terezacs
dc.contributor.authorČastulíková, Hanacs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:33:54Z
dc.date.available2013-10-20T17:33:54Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100825
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou potenciálu cestovního ruchu mikroregionů Jižní Valašsko, Ploština a Vlára. Teoretická východiska zachycují rešerši literárních a internetových zdrojů. Cílem této kapitoly je zpracovat poznatky z oblasti cestovního ruchu, marketingu cestovního ruchu a evropské klasifikaci NUTS. Druhou částí je charakteristika mikroregionů, která se zaměřuje na popis jednotlivých obcí/měst. Zejména se zabývá na historickými památkami, kulturními akcemi, přírodními zvláštnostmi a různými atraktivitami. Součástí této kapitoly je i SWOT analýza. Třetí část je věnované metodice sběru, kde je definován počet a rozložení respondentů, fáze výzkumu, způsob sběru dat a využívání technik při jejich zpracování, dále časový harmonogram a rozpočtem. Také je zde stanoven cíl diplomové práce a to analyzování stávajícího stavu cestovního ruchu v mikreregionech. Čtvrtou částí je analýza cestovního ruchu a je členěna do následujících částí: turisticky zajímavé cíle a atraktivity, kultura a sport, názory na služby a osobní názory a postoje dotazovaných. V této části je vyhodnoceno dotazníkové šetření, na jehož základě jsou dále zpracovány návrhy a doporučení. Poslední kapitolou je závěr, který obsahuje krátké shrnutí celé diplomové práce.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with an analysis of Jižní Valaško, Ploština and Vlára's tourism potential. The theoretical part is focused on literature and internet sources research. The aim of this chapter is to process the findings from tourism, tourism marketing and NUTS European qualification area. Second part is the characteristic of microregions which is focused on the description of individual towns/cities. This part specially deals with historic monuments, cultural events, natural rarity and different appealing things. SWOT analysis is part of this chapter. The third part is devoted to gathering methodology where the number and structure of respondents, research stages and way of gathering information, technique usage used during the processing of the research and timetable and budget are done. The aim of the diploma thesis is the analysis of current tourism situation in these microregions. The fourth part is the tourism analysis and it consists of the following parts: touristy appealing aims and attractiveness, cultural and sport, opinions on services and personal opinions and attitude to respondents. This part includes questionnaire research evaluations of which basis are suggestions and recommendations processed. Last chapter is the conclusion which consists of short diploma thesis summary.en
dc.format.extent3634670 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCestovní ruch, mikroregion, analýza, rozvoj, kultura, tradicecs
dc.subjectTourism, microregion, analysis, development, culture, traditionen
dc.titleAnalýza potenciálu cestovního ruchu mikroregionůcs
dc.title.alternativeAnalysis of Micro regions Tourism Potentialen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePrešnajder, Petrcs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisCAS0012_EKF_N6208_6208T062_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record