Show simple item record

dc.contributor.advisorKašík, Josefcs
dc.contributor.authorHrvolová, Milotacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:23:50Z
dc.date.available2014-08-05T09:23:50Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102092
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomové práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví výrobního podniku Bekaert Bohumín. Prostřednictvím vybraných analytických nástrojů finančního řízení a moderních metod měření ekonomické výkonnosti diagnostikuje poměry daného ekonomického subjektu, identifikuje odchylky a konkretizuje opatření ke zlepšení. Teoretická část práce je zacílena na deskripci metod finanční analýzy a firemní výkonnosti primárně z pohledu základního finančního cíle – tvorby a zvyšování hodnoty podniku pro jeho vlastníky. Praktická část zvolenou problematiku aplikuje. Kondici a stabilitu definuje pomocí vybraných finančních ukazatelů a bonitních a bankrotních modelů. Klíčové údaje o výkonnosti a hodnotě společnosti poskytuje hodnotový ukazatel Ekonomické přidané hodnoty. Syntézu poznatků obsahuje závěrečné shrnutí.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the evaluation of the financial health of the manufacturing company Bekaert Bohumín. Through selected analytical tools for financial management and methods of measuring economic performance ratios diagnoses of a business, identifies deviations and specifies measures for improvement. The theoretical part of the work is aimed at the description of methods of financial analysis and corporate performance primarily in terms of the basic financial goals - creation and increase in value for its owners. The practical part of the selected issue applies. Condition and stability defined using selected financial indicators and rating and default models. Key data on the performance and value of companies provides value indicator of economic value added. Synthesis of data contains the final summary.en
dc.format.extent3714406 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectukazatele rentabilitycs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectfinanční cílcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprofitability ratiosen
dc.subjectproductivityen
dc.subjectstabilityen
dc.subjecteconomic value addeden
dc.subjectliquidityen
dc.subjectfinancial goalen
dc.titleZhodnocení finančního zdraví výrobního podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Health Evaluation of a Manufacturing Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKaletová, Janacs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHRV0011_EKF_N6208_6208T020_02_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record