Show simple item record

dc.contributor.advisorKonečný, Zdeněkcs
dc.contributor.authorMayer, Petrcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:28:43Z
dc.date.available2014-08-05T10:28:43Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104886
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pracoviště pro testování cyklického otevírání dveří pro firmu Vipax a.s. Tato firma zadala požadavky na zařízení a bude také na základě této práce zařízení realizovat. V práci je obsažen přehled výrobků firmy, průzkum testovacích zařízení, návrh variant a výběr optimální z nich. Po tomto výběru následuje popis konstrukce, experiment pro zjištění potřebné otevírací síly, návrhové a kontrolní výpočty a ekonomické zhodnocení. Shrnutí výsledků je popsáno v závěru. Bylo navrženo zařízení pro cyklické testování dveří. Byly provedeny potřebné výpočty důležitých a namáhaných částí. Volba problematických komponent, jako je motor a řídicí elektronika byla navržena ve spolupráci s odborníky v oboru. Vše je završeno technickou dokumentací k tomuto zařízení. Jednak tabulkou přířezů profilů a také výrobními výkresy komponent a sestavnými výkresy. 3D model je zhotoven v programu Creo 2.0., výpočty v Mathcad 14.0 a Mitcalc.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is deal with design workplace for cyclic testing of door opening for VIPAX a.s. company. The company entered the requirments on the device and also realized it on the basic of this work. The thesis include a overwiev of company products, survery of testing devices, design varints of solutions and selection the optimal one. After this selection is folowed decription of the design, experiment for determining required opening force, design and check calculation and economic study. Summary of results is described in the conclusion. Has been designed the device for cyclic door opening. Have been made a necessary calculations of important and stressed parts. Selecting of problematic components as motor or electronic have been proposed by experts in the field. Everything is completed by technical documentation of this device. In first by cut list of profiles and next by manufacturing and assembly drawings. 3D model is made in the program Creo 2.0., calculations in Mathcad 14.0 and Mitcalc.en
dc.format.extent13326544 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcyklické testování dveří, jednokřídlové dveře, dvoukřídlové dveře, protipožární dveře, vrata, pneumatický pohon, elektromotor, kyvný pneumotor, ČSN EN 14600cs
dc.subjectcyclic door test, single leaf doors, double leaf doors, fire resistance doors, gate, pneumatic drive, electric motor, rocking pneumatic motor, CSN EN 14600en
dc.titleNávrh pracoviště pro testování cyklického otevírání dveřícs
dc.title.alternativeWorkplace Design for Cyclic Testing of Door Openingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMihola, Milancs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMAY0006_FS_N2301_2301T013_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record