Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVrba, Vladimír
dc.contributor.authorDancziwski, Ondřej
dc.date.accessioned2017-08-23T08:48:15Z
dc.date.available2017-08-23T08:48:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117399
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou spotřeby nástrojů při obrábění polotovarů ze šedé litiny 42 2420 za účelem zefektivnění obrábění a snížení nákladů. V úvodu práce jsou popsány výchozí podmínky, jako je polotovar dílce, obráběcí stroj, nástroje. Další část práce je zaměřena na rozdíly mezi původními a novými řeznými parametry, návrhy opracování a provedené zkoušky. Dokázat, že při zvyšování řezných parametrů se sice zvýší spotřeba řezných nástrojů, ale z hlediska ekonomického se tato vyšší spotřeba výměnných břitových destiček vrátí několikanásobně na úspoře financí díky zrychlení celé operace. Poslední odstavce se zabývají celkovým ekonomickým zhodnocením.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with analysis of tool consumption in machining of gray cast iron 42 2420. In order to make machining more efficient and to reduce costs. At the beginning of the thesis, the initial conditions are described, such as semi-finished part, machine tool, tools. Another part of the thesis is focused on the differences between the original and the new cutting parameters, the machining proposals and the tests performed. Prove that cutting cutting parameters increase while consuming cutting tools, but from an economic point of view, this increased consumption of replaceable cutting inserts will return multiple times to save money thanks to the acceleration of the entire operation. The last paragraphs deal with overall economic appreciation.en
dc.format.extent1973764 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectobráběncs
dc.subject, spotřebcs
dc.subject, řezná rychlostcs
dc.subjectposuvcs
dc.subjectšedá litinacs
dc.subjectturningen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectconsumptioen
dc.subject, cutting speeden
dc.subject, feeden
dc.subjectgray cast ironen
dc.titleAnalýza spotřeby řezných nástrojůcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Consumption of Cutting Toolsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeStraková, Monika
dc.date.accepted2017-06-06
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDAN0089_FS_B2341_2303R002_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam