Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMikoláš, Zdeněken
dc.contributor.authorHonková, Janaen
dc.date.accessioned2009-11-18T21:00:36Z
dc.date.available2009-11-18T21:00:36Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/76505
dc.descriptionImport 18/11/2009
dc.description.abstractNáplní této bakalářské práce je problematika malého a středního podnikání v obci Velké Heraltice. Teoretická část pojednává o mikroregionu Opavsko-severozápad, konkrétně o obci Velké Heraltice. Dále je zde uvedena stručná charakteristika podnikání a teoretické poznatky. V poslední části této kapitoly jsou představeny používané metody. Praktická část je provedena analýza mikroregionu Opavsko-severozápad, kde je podrobněji popsána obec Velké Heraltice. Dále jsem analyzovala situaci jednotlivých malých a středních firem v obci. Odhaluje faktory, které jsou pro podnikání přínosné, tedy silné stránky a příležitosti, případně faktory, které působí negativně, tedy slabé stránky a ohrožení. Závěrem této kapitoly je provedena SWOT analýza vybraných malých a středních firem. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky bakalářské práce. Jsou zde také vypracovány návrhy a opatření, které mohou přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí v obci Velké Heraltice.cs
dc.description.abstractTheme of the bachelor work is problems of small and middle enterprise in village Velké Heraltice. The theoretical part is about the microregion Opavsko-severozápad, mainly about the village Velké Heraltice. This chapter also includes a brief characteristic of enterprise and theriotical knowledges. The last point of this chapter is the introduction of used methods. In the practical part is done the analysis of the microregion Opavsko-severozápad, which deals with the village Velké Heraltice. I also analysed positions of small and middle firms in this village. It discovers factors which are contributions for enterprise, so strong points and opportunities, eventually factors which are affect negatively, so weak points and threats. In the end of this chapter I practised SWOT analysis chosen small and middle firms. In the end work are summarized main knowledges of bachelor work. There are work projects and measures that are can contribute to improvement business scene in village Velké Heraltice.en
dc.format54, [11] l. : il.cs
dc.format.extent534387 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectmikroregioncs
dc.subjectšancecs
dc.subjectohroženícs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectmicroregionen
dc.subjectOpportunitiesen
dc.subjectThreatsen
dc.subjectSWOTen
dc.titleŠance a ohrožení MSP v mikroregionucs
dc.title.alternativeOpportunities and Threats of SMEs in the Microregionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904114cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeMariánek, Františeken
dc.date.accepted2009-09-03en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHON134_EKF_B6208_6208R020_00_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam