© 2018 Martinek, Kahankova, Jezewski, Jaros, Mohylova, Fajkus, Nedoma, Janku and Nazeran.
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2018 Martinek, Kahankova, Jezewski, Jaros, Mohylova, Fajkus, Nedoma, Janku and Nazeran.