Show simple item record

dc.contributor.authorPavlovský, Jiří
dc.contributor.authorHerecová, Lenka
dc.contributor.authorMíček, Dalibor
dc.contributor.authorVěžníková, Hana
dc.contributor.authorMucha, Martin
dc.contributor.authorŠtudentová, Soňa
dc.contributor.authorDoležalová Weissmannová, Helena
dc.contributor.authorKoběrská, Zdeňka
dc.contributor.authorVasková, Iveta
dc.date.accessioned2018-10-03T07:45:05Z
dc.date.available2018-10-03T07:45:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSpektrum. 2011, roč. 11, č. 1, s. 54-59 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132392
dc.description.abstractV článku jsou uvedeny výsledky sorpcí iontů CrVI z vodného prostředí, které byly sorbovány ve formě dichromanových iontů na jílové materiály. Jako sorbent byly použity montmorillonitické (SWy-2, Bentonit 75) a illitické (vermikulit Letovice) jílové materiály. Pro zvýšení sorpčních schopností byly zvolené sorbenty upraveny pomocí AlIII iontů a huminovými látkami. Sorpce CrVI iontů byly zkoušeny na jílových sorbentech sycených AlIII ionty a na interkalátech typu huminová látka-jíl, popřípadě huminová látka-AlIII-jíl při dvou hodnotách pH (neupravovaná hodnota pH a pH 1). Interkaláty s i bez přítomnosti AlIII iontů byly připraveny dvěma postupy sorpce huminových látek. Byla stanovena množství sorbovaných huminových látek na jednotlivé jíly pro oba postupy přípravy interkalátů a také jejich formy (fulvové či huminové kyseliny). Nasorbovaná množství CrVI iontů byla určena do rovnovážné koncentrace 1,4 mmol CrVI/l (72,8 mg CrVI/l). Adsorpční izotermy byly následně proloženy podle modelů Langmuirovy a Freundlichovy izotermy včetně porovnání jejich statistických parametrů.cs
dc.format.extent4500359 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectmontmorillonitcs
dc.subjectdichromanové iontycs
dc.subjecthuminová látka (HL)cs
dc.subjecthuminová kyselina (HA)cs
dc.subjectfulvová kyselina (FA)cs
dc.subjectLangmuirova izotermacs
dc.subjectFreundlichova izotermacs
dc.subjectmontmorillonitecs
dc.subjectdichromate ionscs
dc.subjecthumic substancecs
dc.subjecthumic acidcs
dc.subjectfulvic acidcs
dc.subjectLangmuir isothermcs
dc.subjectFreundlich isothermcs
dc.titleSorbenty na bázi jíl-huminová látka a jejich využití pro sorpci dichromanůcs
dc.title.alternativeSorbents Based on Clay-Humic Substance and their Utilization for the Sorption of Dichromatescs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThe article presents the results of the CrVI ions sorption out of aqueous environment. These ions were sorbed in the form of dichromate ions onto clay materials. The clay materials based on montmorillonite (SWy-2, Bentonit 75) and illite (Letovice vermiculite) were used as the sorbents. In order to increase the sorption ability, the sorbents were treated by means of AlIII ions and of humic substances. The sorption of CrVI ions was tested on clay sorbents saturated with AlIII ions and intercalates of the type humic substance-clay, possibly humic substance- AlIII clay at two pH values (untreated values pH and pH 1, respectively). Intercalates with and without AlIII ions were prepared by two procedures of humic substances sorption. For both procedures of intercalate preparation, the amounts of humic substances sorbed onto individual clays were determined, as well as their forms (fulvic or humic acids). Sorbed amounts of CrVI ions were determined to the balanced concentration of 1,4 mmol CrVI/l (72,8 mg CrVI/l). Subsequently, the adsorption isotherms were interlaid according to the models of Langmuir and Freundlich isotherms, including the comparison of their statistical parameters.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record