Show simple item record

dc.contributor.authorGuřanová, Pavla
dc.date.accessioned2011-02-11T07:31:49Z
dc.date.available2011-02-11T07:31:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 4, p. 23-28 : ill.en
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84246
dc.description.abstractOccurrence of spontaneous combustion of coal in OKR (Ostrava-Karvina Coal Field) still represents current problems worthy of solution. In OKR mining operations it is necessary to minimize permanently a risk of endogenous fire and its consequences to which as well a potential risk of possible initiation of air-methane mixture belongs that could lead to serious consequences in the form of mine accident accompanied by losses of human lives. The valid mining legislation of the Czech Mining Office imposes to check carbon monoxide occurrence in the mine atmosphere. Tracking further indicator gases of spontaneous combustion is imposed in the OKR mines by Decision of the District Mining Office in Ostrava [1]. The aim of the decision is to minimize risks resulting from occurrence of spontaneous combustion in the OKR mines. Actual findings confirm importance of inspection of indicator gas occurrence in the mine atmosphere as well as complexity of temperature estimation of the centre of spontaneous combustion. The presented paper deals with spontaneous combustion process, occurrence of spontaneous combustion of coal in OKR mines, some findings in the area of early detection of coal by indicator gases, it gives reasons for actual reserves in the given area and consider possibilities of improvement of temperature estimation of spontaneous combustion.en
dc.format.extent326482 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2008/LIV-2008-4-23-28.pdfen
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultaen
dc.subjectearly detectionen
dc.subjectspontaneous combustionen
dc.subjectspontaneous heatingen
dc.subjectthermal oxidationen
dc.subjectcarbon monoxideen
dc.subjectcarbon dioxideen
dc.subjecthigher hydrocarbonsen
dc.titleSpontaneous combustion of coal and its early detection on OKR minesen
dc.title.alternativeSamovznícení uhlí a jeho včasná indikace v dolech OKRen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enVýskyt samovznícení uhlí v OKR je stále aktuální problematikou zasluhující řešení. V důlních provozech OKR je nutno trvale minimalizovat riziko endogenních poţárů a jejich následků, mezi které patří rovněţ potenciální riziko moţné iniciace metanovzdušné směsi, která můţe mít váţné následky v podobě důlní havárie doprovázené ztrátami na lidských ţivotech. Platná báňská legislativa Českého báňského úřadu ukládá kontrolu výskytu oxidu uhelnatého v důlním ovzduší. Sledování dalších indikačních plynů samovznícení ukládá v dolech OKR rozhodnutí OBÚ v Ostravě [1]. Cílem tohoto rozhodnutí je minimalizovat rizika vyplývající z výskytu samovznícení v dolech OKR. Dosavadní poznatky potvrzují závaţnost kontroly výskytu indikačních plynů v důlním ovzduší a rovněţ potvrzují sloţitost odhadu teploty ohniska samovznícení. Předloţený článek se zabývá samovzněcovacím procesem, výskytem samovznícení uhlí v dolech OKR, některými poznatky v oblasti včasné indikace uhlí pomocí indikačních plynů, zdůvodňuje dosavadní rezervy v dané oblasti a zamýšlí se nad moţnostmi zdokonalení odhadu teploty samovznícení.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • GeoScience Engineering. 2008, vol. 54 [20]
  • OpenAIRE [2693]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Show simple item record