Show simple item record

dc.contributor.advisorŠtverková, Hanacs
dc.contributor.authorVilímková, Hanacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:34:02Z
dc.date.available2012-07-11T07:34:02Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91028
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractNázev diplomové práce je Analýza konkurenčního prostředí firmy, s cílem provedení analýzy konkurence společnosti Siemens, s.r.o. a následné navržení doporučení na zlepšení pro odštěpný závod Elektromotory ve Frenštátě pod Radhoštěm. Analýza bude provedena pomocí PEST analýzy, dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První z částí je úvodem do této diplomové práce. V druhé kapitole jsou rozebrána teoretická východiska týkající se konkurence. Třetí kapitola je zaměřena na charakteristiku společnosti Siemens s. r. o., a to od její historie, přes politiku jakosti, až po současnou činnost. Poté je konkrétně rozebrán odštěpný závod Elektromotory ve Frenštátě pod Radhoštěm. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou konkurenceschopnosti firmy a možnými návrhy na opatření. Rozbor okolí je proveden pomocí PEST analýzy, druhou uplatňovanou metodou je dotazníkové šetření a nakonec je zde uvedena SWOT analýza odštěpného závodu. Kapitola je uzavřena možnými doporučeními, které by měly firmě pomoci k udržení své konkurenceschopnosti a k získání ještě většího počtu odběratelských firem. Pátou kapitolou je závěr diplomové práce. Z výzkumu vyplynulo, že zákazníci jsou velice spokojení se službami společnosti. Jediný faktor, který respondenti zmiňovali, byla cena. Vyšší cena ale kompenzuje dobré jméno společnosti a špičkovou kvalitu vyráběných elektromotorů. Mezi navrhovaná doporučení patřilo zlepšení kvalifikace zaměstnanců v podobě jazykových kurzů. Dalším návrhem bylo vyhlášení soutěže pro získání nových zákazníků. Tři nově navrhované certifikáty jsou pro společnost určitě velkou příležitostí, jak upevnit svou dobrou pověst a kvalitu výrobků. Doporučení v podobě snížení ceny daných elektromotorů a také snížení nákladů patří u každé společnosti k nejtěžším. Posledním návrhem bylo vylepšení internetových stránek pomocí krátkých videí přímo z daných dílen. Potenciální zákazník by si tak mohl prohlédnout nejdůležitější části výrobního procesu, ke kterým by normálně neměl přístup.cs
dc.description.abstractThe title of master thesis is competitive environment analysis of the company and the goal is to analyze competitions of Siemens company and recommend how to improve in the electromotor factory Frenštát pod Radhoštěm, the branch of Siemens Ltd. company. PEST analysis, SWOT analysis and survey have been done. The thesis is divided into five main chapters. The first part is an introduction of the thesis. The second chapter analyzes the theoretical basis for competition. The third chapter is focused on the characteristics of Siemens Ltd. company, from its history, through a policy of quality to the current activities. Then description of the electromotor factory Frenštát pod Radhoštěm, the branch of Siemens Ltd. Company. The fourth chapter analyzes the competitiveness of the company and proposals. The analysis is performed using PEST analysis, the second method is applied survey and last method is SWOT analysis of the company. The chapter includes the possible recommendations that should help the company to keep its competitiveness and to attract an even larger number of customer companies. The fifth chapter is the conclusion of the thesis. The research presented that customers are very satisfied with the services of the company. The only factor that respondents mentioned was the price. But higher price compensates reputation of top quality electric motors. Among recommendations was an improvement employees skills, in the form of language courses. Another proposal was the announcement of competition for obtaining new customers. The three new proposed certificates for the company are a great opportunity to consolidate its reputation and quality products. Recommendation in the form of a price reduction of the electric motors and cost reduction is the most difficult for each company. The last proposal was to improve Web site using short videos directly from the factory. Potential customers would be able to view the most important part of the production process, which would normally not have access.en
dc.format.extent1777228 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectkonkurenční strategiecs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectvýrobkycs
dc.subjectcertifikacecs
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectqualityen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectsurveyen
dc.subjectcompetitive strategyen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectproductsen
dc.subjectcertificationen
dc.titleAnalýza konkurenčního prostředí firmycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Competitive Environment of the Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGelačáková, Renátacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVIL075_EKF_N6208_6208T020_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record